is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet en bij hen, die wel hebben gebaard, doch ook deze cijfers loopen bij de verschillende auteurs zeer uiteen, zoodat ook hun waarde slechts een zeer relatieve is.

Deze verschillende gemiddelden zijn de volgende ('j:

Lengte

Breedte

Dikte

Wanddikte in den fundus

Gewicht

Grootte van de placenta-plaats. . .

Hoogte idem. . . .

Normale uterus bjj Puerperale uterus na

baring a terme

. Nulli- Goetl

\ irgmes. ^ Multiparae. gecontra- Na atonie. | lieerd. I

6 cM. 6,5 cM. 7 cM. 16 cM. 30 cM.

4 » 4 » 12 „ 22,5 „

^ " J n | ^ ^ ff

1 » J 1 » ruin»l , 4 „ 2

40 g. : 45 g. 50 g. 900 g. 000 g.

5—6cM. handpalmgroot 0,5 „ niet uitpuilend

Opmerkingen,

welke voor sommige gevallen van waarde zijn.

De cirginate uterus is slanken dun. liet corpus is even lang als de cervix, het onficium externum is spleetvormig en heeft een gaven rand; op doorsnede puilen, in de buitenst) lageu van het mvometriuni. d» arterien niet uit.

IX' uterus van een inultipara is plomper en vooral dikker dan de virginale; het corpus is langer dan de cervix, liet orificiuin externum is een duidelijk gat met niet-gaven (gekerfden) rand. terwijl op doorsnede, in de buitenste lagen van liet niyometrium. de slagaderen wel uitpuilen boven de doorsnede.

In den puerperalen uterus mi baring ü terme is met 2 weken de placenta-plaats in doorsnede 3 4 cM.. nog uitpuilend en tijngranulair: na 4—K weken heeft zy een diameter van 2 cM., puilt nog iets uit, doch is dan glad. Onmiddellijk na den partus en uitdriivinir van

de placenta, staat, bij goede contractie van de baarmoeder, de fundus ter hoogte van den navel: den

5-en dag staat hy midden tusschen navel en syniphvsis en den 10-en is hii achter de svmnhvsis vpr.

dwenen. Het gewicht is met 1 week gemiddeld 500 g., na 2 weken 3ón jj.. na 5 weken 200 g. en na 2 maanden •30 g.

() Deze gemiddelden zijn ontleend aan Fransche schrijvers en zullen in het algemeen moeten worden toegepast b|j 1 ijken van Inlandsche vrouwen: de Duitsche cijfers zijn wat grooter en komen in aanmerking voor de hjken van groote vrouwen, derhalve in het algemeen voor die van Europeesche en meer in het bijzonder voor die van Creoolsche. Immers de lichaamslengte der Inlandsche vrouwen komt meer overeen met die der Zuid- die van de Creoolsche met die der Noord-Europeesche volkeren, zooals uit de tabellen kan blaken, welke, in de lessen over diagnostiek aan de Ijjktafel, worden gegeven ter bepaling van den vermoedelijken ouderdom uit de lichaamslengte.

Als gemiddelde, Duitsche cijfers kunnen de volgende gelden:

j V irgines. ] Multiparae. Aanmerking.

7 cM. 9 cM. De Duitschers geven geen

Breedte i o ...

' ' " * » " » c\]fers op voor nulhparae.

Dlkte 2,5 „ 3,5 „

Wanddikte ruim t ^ 15 ^

0ewieht 45 g. 65 g.