is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besproken, al heeft men in een dergelijk geval, waarin niet de vrouw zelf, doch een ander, de verstoring der zwangerschap beproefde, juridisch niet' met afdrijving, resp. met een poging tot afdrijving te maken, doch met doodslag (bl. 112).

Dat de vrouw zwanger was, is natuurlijk zeer gemakkelijk na te gaan en is slechts in het allereerste begin van de graviditeit moeilijk uit te maken, wanneer het ei nog niet als zoodanig met het bloote oog is te herkennen! \\ aar men mocht twijfelen, is door miskroskopisch onderzoek van de mucosa uteri hieromtrent zekerheid te krijgen; dan beware men derhalve een stukje van den uterus (of deze in zijn geheel) voor nader onderzoek.

In de eerste weken van de zwangerschap zijn alle inwendige geslachtsdeelen bloedrijk, is de baarmoeder reeds wat grooter dan normaliter en is het endometrium opvallend dik en vochtig (geleiachtig; decidua). In een der ovariên vindt men een corpus haemorrhagicum.

Evenals op bl. 112 geschiedde, is het ook hier practisch de beantwoording van de vraag in tweeën te splitsen, al naar gelang de zwangere geheel onverwacht en te midden van een goede gezondheid is overleden, dan wel, dat zij stierf na korter of langer tijd ziek te zijn geweest.

Bij den dood door hartverlamming zal men alleen een poging tot verstoiing dei zwangerschap mogen aannemen, indien de sporen ervan in het lijk zijn teruggevonden, in den vorm van eigenaardige laesies (bl. 99), van losgen oelcl zijn van ilc eivliezen, van T erbriihuna met stolling van het bloed in de naburige venen tot een helderroode brokkelige massa (bl. 11-1; dl. 1. bl. 242), enz. of uit de verhooren is gebleken, dat de vrouw stierf, terwijl er iets met haar gebeurde. Hier grijpen derhalve het diagnostiseeren van de causa mortis en van de poging tot verstoring der zwangerschap tot op zekere hoogte in elkaar.

Dergelijke laesies zijn in het lijk nu eens gemakkelijk, dan weer moeilijk te herkennen; zij zijn in het algemeen gekenmerkt door hun aard, dooi een bepaalde localisatie (bl. 99) en door de richting, waarin zij verloopen. Op dit alles zullen wij sub 3 nader ingaan.

De kanalen, welke door verwonding met dunne instrumenten ontstaan, mogen niet met de sonde op hun verloop worden onderzocht, omdat men dan allicht een valschen weg maakt en het spoor bijster wordt. Men moet ze, aan de uitgesneden bekkenorganen, in hun verloop vervolgen, door het maken van dwarse insnijdingen; liet in het kanaal opgehoopte, gestolde bloed maakt, dat men liet. kanaal gemakkelijk kan vervolgen.

Dit onderzoek verrichte men aan het versche praeparaat. Geheel verkeerd is het dit tot later uit te stellen en het praeparaat eerst in alcohol of formaldehyde-oplossing te conserveeren, omdat daardoor de bloedkleurstof wordt opgelost en het coagulum derhalve wordt ontkleurd, waardoor liet wondkanaal veel moeilijker is te vervolgen.

De poging tot verstoring tier zwangerschap kan ook blijken uit liet