is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft gevonden, welke geen teekenen vertoont, wijzende op de geboorte van een vrucht (inscheuringen). Dan toch werd een vrucht geboren, die jonger dan <> maanden was en heeft men met een miskraam te maken. A fortiori is dit het geval, wanneer de uterus puerperalis geen placentaplaats vertoont.

De gestelde vraag is meer in het bijzonder aan de orde, wanneer men bij de lijkopening stuit op afwijkingen, welke aan de mogelijkheid van afdrijving doen denken en derhalve misschien een ander voor den dood deivrouw aansprakelijk is, hetgeen de rechter heeft uit te maken. Het antwoord op deze vraag is c. q. in staat het onderzoek in een bepaalde richting en tot de ontdekking van den schuldige te leiden. Daarin ligt de waarde van deze vraag. Deze afwijkingen moeten derhalve hier nader worden besproken en wel in aansluiting aan hetgeen hierover reeds vroeger werd gezegd. In het algemeen worden zij zelden aangetroffen en zal men dan ook slechts bij uitzondering tot de uitspraak komen, dat de zwangerschap gewelddadig werd afgebroken, omdat ook hier opzettelijke verstoring van de graviditeit slechts mag worden aangenomen, indien men hiervan zeker is (bl. 54).

Indien de vrouw ongeveer op den normalen tijd beviel neme men altijd een natuurlijke oorzaak aan.

De afwijkingen, waarvan hier sprake is, kunnen van zeer verschillenden aard zijn, al naar gelang van het middel, dat ter verstoring van de zwangerschap werd aangewend; uit den aard der laesies kan men gewoonlijk den aard van het middel herkennen (').

Teekenen van een acute gastro-enteritis, gevonden in het lijk van een vrouw, die kort te voren een miskraam had, moeten altijd doen denken aan de mogelijkheid, dat de zwangerschap ontijdig werd afgebroken door het gebruik van een chemisch abortivum. De dood kan in zulk een geval natuurlijk ook een oorzaak hebben, welke niet afhankelijk is van de werking van het abortivum, bv. zijn opgetreden door verbloeding.

Dan zal een nader onderzoek van den inhoud van het maagdarmkanaal, enz. noodig zijn; mocht dit een positief resultaat hebben, dan heeft men op de wijze, sub A, II, 3 (bl. 68) beschreven, uit te maken of de miskraam afhankelijk moet worden gesteld van de ingenomen zelfstandigheid. Wanneer dit het geval is en de zelfstandigheid werd toegediend, verstrekt of aangewezen door een ander, is deze aansprakelijk voor den dood, welke door de baring optrad en daardoor schuldig aan doodslag (bl. 112).

Indien de dood was opgetreden ten gevolge van een acute intoxikatie, veroorzaakt door het gebruikte abortivum, is het onnoodig het verband tusschen middel en miskraam aan te toonen. omdat de dood in dit geval niet afhangt van de baring als zoodanig of van hare gevolgen.

Opmerking verdient het, dat men bij het uitsluiten van een mogelijke

(') Wij verwijzen hier nogmaals naar de tabellen van Treub—Tak. zie noot 1 op bl. 98.