is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de intoxikatie is afebriel; hypothermie komt wel eens voor. Zoo goed als uitsluitend wordt het botulisme gezien na het gebruik van bedorven verduurzaamd vleeseh en van bedorven verduurzaamde vleeschwaren, welke het bedorven zijn door niets verraden. Na het gebruik van versch vleeseh is het slechts een enkele maal gezien; de condities, noodig voor de ontwikkeling van den Bac. botulirms, zijn daar niet voorhanden; hoogstens kan hij zich in het binnenste van groote stukken vleeseh ontwikkelen, zooals die in hotels worden gebruikt.

Het kenmerkende van het botulisme wordt gevormd door de verlamming van bepaalde spieren, geïnnerveerd door bepaalde hersenzenmoen en door de verlamming van de zenuwen, welke de speksel- en slijmafscheiding beheersehen. Daarnaast staat minder constant voorkomende parese, resp. paralyse van spieren, geïnnerveerd door andere hersenzenuwen en door ruggemergszenuwen. Het ziekteproces berust namelijk op een degmeratie, resp. nekrobiose van de gangliëncellen van de centrale grauwe massa, van af het einde van den 3-en ventrikel tot aan de decussatio pyramidum; men kan het opvatten als een polio-encephalitis acuta superior et inferior, van mindere of meerdere uitgebreidheid. Constant worden de kernen van de nn. III aangetast, vaak die van de nn. IX—X en XII, zelden die van de nn. 1Y, VI en VIL

Het meest typische van het ziektebeeld zün: wijde, niet op licht reageerende pupillen, verlamming van de accomodatie, waardoor dichtbij slecht wordt gezien enptosis, benevens droogheid van het slijmvlies van mond en keel, leidende tot moeilijk slikken en droogheid van de huid, welke grof schilfert. Daarnaast ziet men gewoonlijk, door de opgeheven secretie, een droge hoest en een hardnekkige obstipatie; de laatste is vooral sterk, waar de ziekte begint, met lichte gastro-enteritische verschijnselen en wijkt dan vaak zelfs voor drastica niet.

Naast deze kenmerkende verschijnselen kan men aantreffen: verlamming van het palatum molle, van de tong-, pliarynx-, ademhalings- en blaasspieren, met alle gevolgen van dien, benevens diplopie. Deze laatste is soms het eenige verschijnsel en voert de zieke, wegens beneveling van het gezichtsvermogen, tot den arts. Tengevolge van de eerst genoemde afwijkingen kan het slikken onmogelijk worden, is de kans tot verslikken, met al de gevolgen van dien, groot, wordt met een dikke tong gesproken, en kan in de keel een diphthero'ied beslag voorkomen, hetgeen van belang is, omdat de verlammingen kunnen imponeeren voor postdiphtherische.

Stoornissen in de sensibiliteit en in de psyche ontbreken steeds, evenals uitslag Dit, gepaard aan het beschreven syndroom van bulbaire symptomen, maakt de diagnose gemakkelijk.

In het verloop kunnen remissies voorkomen, zelfs in gevallen, welke ten slotte op den dood uitloopen. De mortaliteit is hoog (20—50 °/0); zelden treedt de exitus met eenige (4—10) dagen op, doch gewoonlijk na meerdere weken; de lijder gaat meer en meer in voedingstoestand achteruit en bezwijkt ten slotte aan kachexie, welke ten deele misschien als toxische inanitie moet worden opgevat.

Waar genezing volgt, treedt deze als regel zeer langzaam op, zoodat een zeer lange reconvalescentie wordt doorgemaakt, welke maanden en zelfs jaren kan duren. Dit is begrijpelijk, gelet op de afwijkingen, waarop het ziektebeeld berust (').

0) Experimenteel heeft men de veranderingen aan de gangliëncellen van de kernen der hersenzenuwen aangetoond; zoo Romer & Stein (1904) in die van het z.g. aecoinodatie-centrum bij een aap, welke tijdens de akmes der intoxikatie werd gedood.

Het botulismus-toxiene, d. z. de stofwisselings- en afvalproducten van den Bac. botulinus, zal wel geen constante samenstelling hebben, doch een mengsel zyn van verschillende chemische lichamen. Daaronder zal ptomatropiene een voorname plaats innemen en aansprakelijk zijn voor de verlamming van de spieren van het verhemelte, van den pliarynx en van de tong, de opgeheven secretie van speeksel en slijm, enz. Toch

m