is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen, waarin men As203 onder champignons had gemengd om iemand te vergiftigen en aan een toevallige intoxikatie door giftige paddenstoelen te doen denken, teekenen wij terloops aan. Het is goed dergelijke schurkenstreken te kennen, om in een gegeven geval erop bedacht te zijn.

Blijkens de medegedeelde gevallen verloopt de intoxikatie, welke optreedt met een uur of nog later (met enkele uren, doch soms eerst met 8—12 en een enkele maal zelfs eerst met 24—48 uur) en peracuut of acuut kan dooden, niet altijd op dezelfde wijze.

Men kan van elkaar onderscheiden gevallen, waarin, door een drastisch werkende stof, verschijnselen van acute gastro-enteritis op den voorgrond treden en zulke, waarbij dit centrale symptomen doen. Bij de eerste heeft men te maken met een eenvoudigen maagdarmkatarrh of met een dysenterieachtige ziekte, terwijl niet zoo zelden het ziektebeeld als choleriene en soms als cholera-achtig kan worden gedefinieerd. Bij de tweede reeks gelijkt het beeld in de overgroote meerderheid der gevallen op een acute atropieneintoxikatie (niet op eene door kêtjoeboeng), terwijl het bij uitzondering gelijkt op een muskariene-intoxikatie.

Bij choleriforme gevallen treedt, wanneer de dood niet te snel volgt, niet zoo zelden den 3-en of 4-en dag een sterke ïkterus op, ten gevolge van een haemolytische werking van de giftige stof, resp. van de giftige stoffen. Het geheel kan daardoor klinisch soms den naam ikterus gravis verdienen en aan een acute gele leveratrophie doen denken, doch ook gelijken op een acute warangan-intoxikatie (dl. II, bl. 242).

In Europa heeft men in de schuldige paddenstoelen, in de gevallen van de eerste reeks, scherpe zuren en scherpe harsen aangetoond (o. a. een

(') De gevaarlijke Europeesche soorten behooren tot de geslachten: Agaricus, Amanita, Hypholenia, Russula, Lactarim (alle plaatzwammeri), Boktus (een p\jpzwam) en Helvella (een askomyceet). Het voorkomen van «leze geslachten in Indië is nog niet aangetoond, zij worden althans niet vermeld in het Niéuw-Plantkundig Woordenboek voor N.I. van de Clercq (1909) : in Voor-Indië heeft men echter wel Agaricus- (*) en Boletussoorten gedetermineerd, zoodat hun aanwezigheid bij ons allerminst is uitgesloten. Het geslacht Lactarius ontleent zijn naam aan het bezit van een scherp, als peper op de tong brandend melksap.

In Europa heeft men het volgende vastgesteld, hetgeen vermoedelijk ook voor Indië geldt.

Van hetzelfde geslacht zjjn sommige soorten giftig en andere niet; een bepaalde soort is echter niet overal en altijd even giftig; zelfs is dit niet liet geval met exemplaren, welke in eikaars onmiddellijke nabijheid groeien. De tijd van het jaar en de ouderdom van de plant zijn van invloed op haar giftigheid.

Van groot practisch belang is het te weten, dat sommige paddenstoelvergiften worden ontleed door koken, dat andere in het water overgaan (dus de champignons door koken kunnen worden ontgift) en dat andere bij het koken vervluchtigen. De toebereiding is derhalve van groot belang en moet in een bepaald geval, waarin men meent met een champignon-intoxikatie van doen te hebben, altijd worden vastgesteld.

(*) Filet, Plantkundig WoordtMiboek voor N.-I. (1888) vermeldt een 3-tal soorten van Agaricus.