is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedood door het koken van de melk en door het maagsap. Tot sporen\ orming komt het in melk niet, omdat deze wordt gebruikt vóór liet zoo ver is; onder de meest gunstige voorwaarden vereischt zij n.1. nog 18—20 uur.

\ oor zoo ver er nog van melksecretie sprake is, is de melk yclic) en bloederig-, zij bederft snel. Eventueel erin aanwezige bacillen zijn gemakkelijk als zoodanig te herkennen (dl. II, bl. 220, noot 1); zij komen erin door embolie van de uiercapillairen (de emboli bestaan uit miltvuurbacillen).

Door het gebruik van rauwe melk met miltvuurbacillen kan de mensch anthrax intestlnalls krijgen, waarover reeds een en ander werd gezegd (dl. II til. 220; bl. 203 en 207). Hier vermelden wij nog, dat de ziekte in net algemeen verloopt met ernstige algemeene symptomen; zij begint in eens, soms met koude rillingen, met een algemeen gevoel van ziek-zijn met hoofdpijn, pijn in de ledematen, gevolgd door braken, buikpijn (hevige kolieken) en een matige, pijnlooze diarrhee, waarbij de ontlasting niet zelden bloederig is. Spoedig komt het tot hartzwakte met cyanose en collaps. Is liet verloop minder stormachtig, dan kan liet gebeuren, dat in de huid kleine pustula maligna, phlegmonen of ook wel alleen bloedingen optreden, waardooi men allicht op het goede spoor ter herkenning van de ziekte wordt gebiacht en de anthraxbacillen in het bloed zoekt. Hyperthermie kan in sterken graad aanwezig zijn (40° en hooger), doch gewoonlijk is de lichaamstemperatuur slechts weinig verhoogd; soms is zij zelfs normaal. De dood

is de meest gewone afloop; hij treedt in met enkele uren, hoogstens met een week.

Wanneer men obductie heeft te verrichten van het lijk van een persoon, waarvan men vermoedt, dat. hij aan anthrax is gestorven, dan moet men de grootste voorzichtigheid betra. hten. Bu de sectie gebruike men zooveel mogelijk scherpe haken en pincetten

M de obductie reinige men zich ter dege en onderzoeke men. door zijn handen te wasschen in een slap zuur (b.v. in de gebruikelijke 10% wijnsteenzuur-oplossing) of

"!T,Z1f \ , 'e, geschaafd of yerwond. Zulke plaatsen moeten grondig worden g i esmfecteerd met rood rookend NO,ii of, nog beter, met Pacquelin. Dit is noodig omdat men, bij eenmaal opgetreden infectie, zoo goed als zeker verloren is (').

hangenden druppel en wordt niet ontkleurd door toepassing van de zg GüAM'sclie methode.

De Bac. vulgatm is half zoo lang als en iets smaller dan de miltvuurbacil, heeft ietwat ronde einden, vormt eveneens draden en rondovale, middenstandige sporen is bewegelijk en wordt eveneens niet volgens Gram ontkleurd. Zijn sporen znn zeer resistent en verdragen uren lang koken, soms wel 17 uur. Hij veroorzaakt, onder het optreden van een alcalische reactie, in melkculturen een langzamerhand optredende s lemming; het stolsel wordt later opgelost, onder vorming van bittere, schadelijk werkende stoffen. Dat derhalve gekookte melk ook op deze wijze kan bederven en schadelijk worden, ligt voor de hand.

(') < utane infectie met miltvuurvirus (pustula nialirjna, carbunket) openbaart zich met 1 l 1 week. Op de plaats van infectie ontstaat een klein blaasje, dat snelgrooter wordt en berst; de zieke plek ziet er gewoonlijk eigenaardig donkerblauw tot zwart ui . De omgeving zwelt diffuus en wordt rood; soms ontstaan in de ontstoken zóne secundaire, kleine blaasjes, met eenzelfde verloop. De zwelling breidt zich meer en