is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feit, dat zij gemakkelijk bederft, vlugger dan gewone melk en dat zij bij het koken schift; door toevoeging van NH4OH wordt zij draadtrekkend.

Biest bezit natuurlijk kolostrum-achtige eigenschappen en is dan ook, zelfs waar zij onder gewone melk is vermengd, te herkennen aan de erin voorkomende klompen vetbolletjes (van zeer ongelijke grootte), de vele vetdruppeltjesceUen en de betrekkelijk spaarzaam aanwezige leukocyten. Dat geleidelijk, gewoonlijk met 2—3 weken, de biest in gewone melk verandert, behoeft wel niet nader te worden vermeld. Kalfziekte en andere ziekelijke toestanden werken hierop echter vertragend, zoodat de melk nog lang de laxeerende eigenschappen en moeielijke verteerbaarheid van de biest kan behouden.

Daar men heeft vastgesteld, dat het gebruik van biest bij gevoelige menschen (jonge kinderen) kan leiden tot dyspepsie en tot diarrhee met koliek, waaraan haar groot gehalte aan opgeloste zouten wel niet vreemd zal zijn, is in vele landen de verkoop en het mengen van biest onder de melk van andere koeien verboden. Men heeft hiervoor een zekere periode vastgesteld, vanaf eenige dagen vóór het verwachte tijdstip van het kalven tot een a twee weken erna; voor Duitschland is de duur gesteld tot 6 dagen na het kalven, in New-York duurt zij tot 1-i dagen post partum (').

2. Waterige melk.

De kleur ervan is blauwachtig, terwijl bij staan zich slechts een dunne roomlaag erop vormt. Zulke melk wordt nooit geleverd door normale, goed gevoede dieren, doch treedt op bij slecht, onvoldoend voer (2), bij gastrische stoornissen en bij het toclitig-zijn van de koe.

(') Biest vertoont, meer nog dan gewone rauwe melk, een eigenaardige agglutineerende werking op de erin voorkomende mikroben, waaraan ook de pathogone (doch vaak slechts enkele soorten) zijn onderworpen. Deze eigenaardige werking op de mikroben houdt bij 37° gedurende 8—10 uren aan. Bactericiede en phagocytaire werking kan men niet aansprakelijk stellen voor het feit, dat in cultuurproeven het aantal mikroben aanvankelijk schijnt af te nemen: dit berust op een samenklonteren van de mikroben, waardoor de uitgroeiing wordt tegengewerkt. Van daar, dat schudden van de melk erop van invloed is en het aantal koloniën, dat opkomt, grooter maakt. Het gelijkmatig wiegen van de flesschen, b(j het rondbrengen van de melk met den pikoelan, zal op het uiteenvallen van de saamgeklonterde mikroben wel niet groot zijn, hetgeen natuurlijk zal maken, dat de mikroben zich minder snel kunnen vermenigvuldigen.

Deze eigenaardige, agglutineerende eigenschap van melk en de sterkere van biest wordt opgeheven door verhitting tot 80°, doch tegenover de verschillende mikroben ligt de temperatuur niet evenhoog; voor sommige soorten ligt zij lager. Nog teekenen wij aan, dat deze eigenschap niet bij alle dieren even sterk is en b(j hetzelfde dier ook wisselingen in intensiteit vertoont.

(2) Slecht voer treft natuurlijk gewoonlijk alle dieren van den stal, zoodat dan ook de gemengde melk, zonder opzettelijk te zijn verdund, waterig is. Haar voedingswaarde is gering en zij staat hierdoor op één lijn met vervalschte melk.

Gastrische stoornissen kunnen eveneens bij den geheelen veestapel voorkomen, wanneer de oorzaak ligt in ondoelmatig voedsel, dat b.v. scherpe stoffen bevat. Zij kunnen ook een symptoom zijn van een algemeene ziekte en tot een of meer koeien zijn beperkt; dan is de melk gewoonlijk niet alleen waterig, doch ook bitter en bederft zij spoedig.

GERECHTELIJKE GENEESKUNDE.

H