is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet geschikt voor de consumptie is vleesch, afkomstig van verwonde dieren, lijdende aan uitgebreide ('), circumscripte ontstekingsprocessen of versterf, uitgaande van de wond (suppuratie, phlegmone; gangraen).

Niet geschikt is eveneens het vleesch van dieren, welke langer dan 12 uur vóór het slachten werden verwond, óók waar de locale verschijnselen geen afkeuring noodzakelijk maken.

b. Nood slachting wegens ziekte.

Bij de beoordeeling van deze gevallen heeft men vooral rekening te houden met den aard van de ziekte, waaraan het beest lijdt, resp. leed.

Ofschoon noodslachting het meest voorkomt bij het heerschen van epizoötieën en zij dan niet licht aan de aandacht van het Bestuur ontsnapt, komt zij toch ook voor bij sporadische ziekten en kan hierbij gemakkelijker clandestien geschieden dan in het eerste geval.

Blijkens de ervaring, in Europa opgedaan, zijn het vooral bepaalde gevallen van de tweede groep, welke uit een hygiënisch (en daarom ook uit een strafrechtelijk) oogpunt het belangrijkst zijn. Daarom zullen wij deze het uitvoerigst behandelen en afzonderlijk bespreken; het zijn de z.g. septichaemische en pyaemische ziekten. De overige sporadische ziekten zullen wij, uit een didaktisch oogpunt, onderbrengen bij de epizoötische (2).

1. Noodslachting bij epizoötieën en sporadische ziekten, excl. de septische en pyaemische.

Hoofdzaak is het hierbij te weten, welke ziekten als zoodanig voor den mensch gevaarlijk zijn en welke niet. Bij de eerste zijn natuurlijk noodslachting en de verkoop van het vleesch absoluut te verbieden, bij de tweede niet; toch is dit in het algemeen bij de laatste ook noodig, omdat het vleesch van zieke dieren veel gemakkelijker in bederf overgaat dan dat van gezonde dieren. Het bederf kan daarbij optreden in den vorm van rotting, doch ook, hetgeen veel gevaarlijker is, in den niet-opvallenden vorm, waarvan vroeger alleen die werd besproken, welke somtijds door den Bac. botulinus ontstaat, doch waarvan thans nog een tweede moet

(') Het begrip „uitgebreid" is zeer vaag en laat een ruime speling toe; het is echter niet wel mogelijk een andere formuleering te geven; verschil van opvatting zal in zulke gevallen altijd kunnen voorkomen bij verschillende deskundigen.

Is de ontsteking of het versterf beperkt tot de naaste omgeving van de wond, dan kan het vleesch in het algemeen worden goedgekeurd, doch behoort het verwonde deel te worden afgekeurd. Wat onder „naaste" moet worden verstaan, is evenmin scherper te omlijnen.

(2) De kwestie van de schadelijkheid van het vleesch en de organen, door behandeling van het zieke dier, werd reeds op bl. 171 voldoende toegelicht.