is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de gevallen van dergelijken aard is het noodig te weten of paederastie uitgeoefend is geworden, omdat nog al eens valsche beschuldiging ervan \ ooi komt. Dan wordt den gerechtelij k-geneeskundige opgedragen naar eventueel aanwezige teekenen van actieve dan wel passieve paederastie bij den beschuldigde en beschuldiger (of beschuldigster) te zoeken.

Deze moeten derhalve worden besproken.

A. TEEKENEN VAN ACTIEVE PAEDERASTIE.

Hierover laat zich niet veel zeggen.

Bepaalde anatomische afwijkingen aan den penis geeft actieve paederastie met, ofschoon veel als zoodanig te boek staat.

Een lange, dunne, puntige, zg. hondenpenis bewijst geen actieve paederastie.

Hoogstens kunnen vorm en afmeting van den penis, zonder nog buiten de gewone individueele verschillen, welke zeer groot kunnen zijn, te vallen, het indringen in den anus c. q. gemakkelijk maken; dan zegge men dit in zijn rapport, doch hoede zich ervoor uit vorm en afmetingen van den penis af te leiden, dat paederastie is gepleegd.

Doch somtijds is het echter door toevallige omstandigheden wel mogelijk om te bewijzen, dat iemand actieve paederastie heeft bedreven en wel wanneer hij op heeter daad wordt betrapt. Dan is het mogelijk, dat de verrichte handeling objectief aantoonbaar is, doordat b.v. aan het collum glandis zitten faeces of haren, afkomstig van den analen ring van den passieven paederast (dergelijke zaken beware men voor een nader onderzoek door een bekwaam mikroskopist), of faeces èn sperma aan de kaïn, waaraan de penis werd afgeveegd, enz.

B. TEEKENEN VAN PASSIEVE PAEDERASTIE.

Paederastie wordt gepleegd met een man, met een kind of met een vrouw (J).

Het stringente bewijs, dat een persoon als passieve paederast dienst •leed, is natuurlijk het aantoonen van sperma in liet rectum (bij levenden: uitspoelen en onderzoek van het spoelwater; bij lijken: slijmvlies met mes afschrapen). Het kan echter slechts in zeer enkele gevallen worden geleverd; daarvoor is het nl. noodig, dat het onderzoek niet te laat geschiedt (hoogstens na hoeveel tijd, is niet aan te geven). Spermavlekken in de omgeving van den anus of aan de kleeren hebben, zooals van zelf spreekt, slechts waarde, wanneer men ze vindt bij een nog niet geslachtsrijp jongetje. Over het herkennen van spermavlekken zal bij de verkrachting uitvoerig worden gesproken.

Indien de coïtus een of enkele malen per anum werd uitgeoefend, doch zonder dat bepaald geweld werd gepleegd, kan men, indien de persoon kort daarna wordt onderzocht, soms aan den anus teekenen van gewelddadige rekking

(') Voor de Duitsche strafwetgeving is paederastie alléén het uitoefenen van den analen coïtus met mannen. Letterlijk beteekent het woord: het zich getrokken voelen tot jongetjes.