is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestanden, b.v. van ekzeem, van intertrigo, van haemorrhoïeden, van pol}- pen \ an het rectum en van <le aanwezigheid van Oxyures vermiculares. Zij berust op een chronischen rectum-katarrh en bewijst zonder meer derhalve niets.

Wanneer de persoon tegelijkertijd heeft een urethritis blennorrhoïca moet ook hier de mogelijkheid van auto-inoculatie worden opengelaten en kan men in het geheel geen waarde hechten aan uitvloed uit het rectum, als teeken van passieve paederastie.

T indt men van dit (dies niets, dan heeft men waarschijnlijk met een primaire rectale blennorrhee door paederastie te maken (').

In het algemeen zijn derhalve de teekenen van passieve paederastie weinig constant, zoodat zij dan ook vaak ontbreken bij erkende passieve paederasten, terwijl zij aan den anderen kant kunnen ontstaan door ouderdom en ziekelijke afwijkingen.

Ei bestaat dan ook geen enkel zeker kenmerkend verschijnsel voor den habitueelen, passieven paederast.

Gewoonlijk levert het geneeskundig onderzoek dan ook geen voldoende gegevens op om te bewijzen, dat de persoon een passieve paederast is, doch ook natuurlijk niets, waardoor dit wordt buitengesloten. Vooral zal dit het geval zijn, wanneer de actieve paederast zich tevreden stelt met het eenvoudig heen en weer bewegen van zijn penis tusschen de billen van den ander, zooals nogal eens voorkomt.

Somtijds wordt, om welke reden dan ook (uit wellust, uit wraakzucht, in dronkenschap), een of ander vreemd lichaam in het rectum geduwd, hetzij bij zich zeiven, hetzij bij een ander, waarbij natuurlijk allerlei laesies kunnen ontstaan, gelijkende op die, welke door echte passieve paederastie kunnen optreden. Men zal derhalve goed doen in gevallen, waarin men teekenen vindt, welke passieve paederastie waarschijnlijk maken, zijn conclusie voorzichtig te formuleeren, op de wijze zooals later

(') De echte rectale blennorrhee geeft in het eerste stadium de volgende verschijnselen: sterke, geelgroene, dikke afscheiding, roodheid en zwelling van het slijmvlies en ekzeem van de billen. Zij is bij vrouwen een zeer veelvuldig voorkomende complicatie van de acute gonorrhee.

Over de waarde van het onderzoek op gonococcen, voor de diagnose der blennorrhee, zal l>ü de verkrachting worden gesproken. Zoowel een gewone als een specifieke ontsteking van het rectale slijmvlies zijn bij den man echter zoo goed als altijd een teeken van passieve paederastie. \ oor deze diagnose is het derhalve niet zoozeer noodig, dat de specifieke mikroben worden aangetoond als wel, dat de andere oorzaken voor uitvloeiing uit het rectum worden uitgesloten. Het aantoonen van gonococcen in het exsudaat kan echter van belang zjjn voor het herkennen van den actieven paederast. Hierin ligt de waarde van het onderzoek op gonococcen in een speciaal geval; men stelt den gonorrhoïschen aard van de ontsteking c. q. vast, doch laat het aan den rechter over het besluit eruit te trekken, dat zij werd verwekt door paederastie met een bepaalden, gonorrhoïschen man.