is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Achtereenvolgens wordt het oog ongevoelig voor violet, groen, oranje, geel en blauw; soms blijft in plaats van de gevoeligheid voor blauw, de gevoeligheid voor rood het langst bestaan.

Vindt men al deze verschijnselen bij een persoon, dan kan inen nut zekerheid zeggen, dat zij een hysterica is.

De tweede vraag, welke zich voordoet, is, of de hysterica, waarom het gaat, vatbaar is voor hypnose?

Op dit punt bestaat reeds dadelijk een groot verschil van meening, daar volgens de school van Nancy ieder peisoon vatbaar is voor hypnose en derhalve deze vraag door haar niet behoeft te worden gesteld. Zeer zeker echter zijn er personen, die niet vatbaar ervoor zijn (>). Met de eenvoudige methode van Lasègue, welke daarin bestaat, dat men de oogleden van de te onderzoeken persoon sluit, blijkt, dat de overgroote meerderheid der menschen in hypnose kan worden gebracht en dat zelfs personen, die niet lijden aan hysterie, vatbaar ervoor kunnen zijn. Het hoofdcontingent wordt echter geleverd door de hystericae (en hysterici).

Binnen enkele secunden, of hoogstens binnen 3 a 4 minuten, gelukt het door met den vinger de boven-oogleden naar beneden te duwen en op deze wijze de oogen te sluiten, de persoon in slaap te brengen. Men gevoelt, dat de oogen naar boven en naar binnen draaien, zoodat strabismus convergens optreedt. Zij knippen een paar malen met de oogleden, maken 3 a 4 slikbewegingen, zuchten en zijn in slaap.

Op den duur geschiedt het hypnotiseeren gemakkelijker, vooral indien het door dezelfde persoon en op dezelfde wijze geschiedt. Met dit feit moet men eventueel rekening houden, omdat het ten slotte zelfs gelukt de vrouw door het eenvoudige bevel ertoe te doen inslapen.

Bij sommige hysterische vrouwen is het voldoende om een zoogenaamde hysterogone zone aan te raken, om haar dadelijk te doen inslapen. Als zoodanig zijn b.v. bekend de kruin, het oorlelletje, de tepel, de linker duim, de elleboog, enz., zoodat het b.v. voldoende is, dat een dergelijk individu bij de armen wordt gevat, om haar te doen inslapen. Een dergelijk geval, gevolgd door stuprum, is beschreven door Gilles de la Toukette.

Ook kan en dit is van groot practisch belang, bij een hysterica spontaan een of andere vorm van den nerveuzen slaap optreden, b.v. onder invloed van een plotseling optredende gebeurtenis (schrik), van de waarneming van een of andere beweging of door aanraking door een ander. Daar echter hystericae geboren leugenaarsters zijn, zij inen tegenover verhalen omtrent een dergelijke gebeurtenis (b.v. gevolgd door den coïtus) uitermate wantrouwend.

Om den slaap te doen eindigen, is het voldoende de bovenoogleden op te tillen en in de öogen te blazen, waarbij men echter de voorzorg moet nemen om de patiënte vóóraf te suggereeren, dat zij na het ontwaken zich geheel normaal zal gevoelen, geen hoofdpijn zal hebben, niet duizelig zal zijn, enz.

Als gerechtelijk-geneeskundige ziet men zich voornamelijk, zooals reeds is gezegd, gesteld voor de vraag, of een bepaalde vrouw, die beweert in hypnotisehen slaap te zijn verkracht, werkelijk hypnotiseerbaar is.

Defloratie kan echter niet geschieden gedurende alle perioden van den hypnotisehen slaap, zoodat men, zonder meer, met de beantwoording dezer vraag niet klaar is. Op den graad van hypnose, waarin zij is gebracht, komt het aan.

Charcot onderscheidde den hthargischen van den kataleptischen en van den som-

(') Volgens Forel zijn zij niet te hypnotiseeren, die ervan overtuigd zijn (autosuggestie), dat het met hen niet mogelijk is. v. Renterghem & v. Eeden vonden op 414 personen er 19, die z}j niet in hypnose konden brengen.