is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zf mfn.ln11, Medt, gr°°K,en W6mtand aan een doetaaöge therapie, zoodat zij maanden lang kan blijven bestaan; niettegenstaande de beste zorgen

duurt het acute stadium bijna altijd langer dan twee weken. De spontane

umüs en vulvo-vaginitis gonorrhoïca verliezen in enkele dagen, gewoonlijk

ans innen een week, onder eenvoudige reinheid, haar acuut karakter (zonder nochtans te genezen). ^ctKier

In gevallen van verkrachting e. d. is het slijmvlies der geslachtsdeelen hoogrood gekleurd en is de afscheiding een zeer ruime, terwijl (en dit is vooral van belang) de pijn bij het urineeren heviger is dan bij'de spontane gonorrhoïsche ontsteking, waarbij zij zelfs zoo goed als immer ontbreekt (" t komt omdat m het eerste geval zoo goed als altijd het proces overgaat op het slijmvlies der urethra en hier langen tijd hevige acute ver-

ook'hierbii T' ) het g6VaI is bij het sPontane P™ces, ofschoon

ook hieibij regelmatig een urethritis gonorrhoïca optreedt,

Bovendien komt ontsteking van de glandulae vestibulares majores veel eer \oor ij infectie met gonococcen door de geslachtsgemeenschap, dan bij de spontane gonorrhoïsche ontsteking der geslachtsdeelen. Ook hierop lette men derhalve.

httenge ontsteking van die klieren wordt echter ook wel gezien na het uitoefenen van den bijslaap tijdens de menstruatie (Broüardel), met welk

nien nat-uurlijk eveneens heeft rekening te houden.

Dat de gonorrhoïsche infectie door den bijslaap e'd. is opgetreden en niet spontaan, is derhalve nooit wet zekerheid te zeggen.

Rekening houdende met de opgegeven klinische verschillen tusschen haar en den spontanen gonorrhoïschen vorm, komt men hoogstens tot een waar■ ockjnhjkheukdiagnmevan infectie door den Wmp, of Uj een poging I,iertoe.

Dise diagnose tent aan marachijnUjhiieid, wanneer de rerclaehte of de beschuldigde persoon eveneens lijdt aan gonorrliee.

lederen keer, dat men een vulvitis of een vulvo-vaginitis gonorrhoïca vindt, moet men derhalve aandringen op een onderzoek van den verdachte of beschuldigde, niettegenstaande alles, wat hierna zal worden ingedacht tegen de waarde van het onderzoek op gonococcen. Slechts door zoo te handelen, kan de deskundige de meest mogelijke gegevens, ter beooi deeling van de zaak, aan den rechter verschaffen.

Dat infectie van de vrouw door een man met een oud druiperproces eerder zal kunnen optreden, wanneer het tot ejaculatie is gekomen, dan wanneer dit niet zoo is, is duidelijk. Met het sperma worden toch de secreten der verschillende klieren ontlast, welke zoo vaak de schuilplaats zijn van de gonococcen. Het feit, dat al of niet ejaculatie is opgetreden moet dan ook in een dergelijk geval, uit een medisch oogpunt, worden vastgesteld; strafrechtelijk heeft het geen beteekenis, omdat de immissio seminis geen element van het misdrijf is.

O Nole.v, Nederl. Tjjdschr. v. Geneesk., 1898, I, bl. 122.