is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I In, d® praftijk kan men gewoonlijk de gevallen tot één van «le drie \olgende terugbrengen (Vibert).

Secr<.Mee va„de,l,ïSChl"JWe aC°t™ '"'"ipCT' vertoont h« derW™

men „ hTj n', T° ""S' hiJ heftige piJn b« de raMe ™ ™dt

ZZiïiïSZZT"' kan men ze88en- "at de ******

rezell rf ^ 'iCht tr0eM' ,lan kan m™ "'<* "W

-eggen, of het proces al dan niet infectieus is. Gonococcen vindt men

daarbij vaak niet, zelfs niet bij herhaald onderzoek en na voorafgaande

piikkehng van het urethrale slijmvlies (»). Vindt men ze, dan zal men

het proces als waarschijnlijk infectieus signaleeren.

zessen hg glashelder' Strekkend, dan kan men

zeggen, dat met hooge waarschijnlijkheid de aandoening niet besmettelijk

toon n Ï J " 'nen m- 'iergeliJke gevallen gonococcen kunnen aantoonen, dan zal men zijn opinie als hierboven formuleeren.

in al lrkSPiSCh 0ïemk °P gonococcen moet' volledigheidshalve, n al deze gevallen geschieden, doch zal herhaaldelijk tot geen resultaat

leiden; men beoordeele de resultaten van het onderzoek in verband met

de onderstaande opmerkingen. In de reeds zeer lang bestaande gevallen

echter 3 ^7 P°lynucleaire le"kocyten, doch veel diplococcen. welke echter eigens Gram niet worden ontkleurd en derhalve zeker niet als gonococcen kunnen worden opgevat.

van Han v<wrgaan,de hebben WÜ ons niet ingelaten met de herkenning gonococcus als zoodanig. Thans moet hierover echter een en ander worden opgemerkt, daar men in foro een ander standpunt moet innemen

slaande w ï f bruikeliJk is" Hipr k*n de diagnose ervan een doorslaande beteekenis hebben, om tot verdenking, resp. tot vervolging en ver-

oordeehng van iemand te leiden. Daarvoor moet men meer zekerheid hebben dan het gewone mikroskopisch onderzoek biedt.

De Mlerocomis sonorrhoeae is toch alléén door bacteriologisch onder-

ZLSZmcë) m6t KbS°1Ute Z6kerheid te van andere

acellulaire, (.kam-negatieve diplococcen, waarvan er meerdere soorten in

vL dennaVre8P' Urethza kUnnen Voorkomen- Alk leden van de groote groep den Mioococcus kntarrhahs, waartoe de gonococcen behooren. hebben

^nderzoekerXé°nP fdeZelfde eigenschappen- Daarom heeft het mikroskopisch onuei/oek alleen in foro geen absolute waarde.

»rrer 7? gr"0te k°iïeboonvormW diplococcen, gescheiden door een hnemre Visvormige ruimte, groepsgewijze om de hemen van leukocyten

0) Beman behoeft zich natuurlijk niet te onderwerpen aan «leze prikkeling- het