is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r6lang kan ,het Verder Z"n te weten' dat de hanle chanker voor zijn volkomen

JTSÏÏ? ,Tr"' !°T17 *» "« » «hm» binnen 90 dagen en

dat de indolente bubonen 6—4 maanden bestaan.

vlekken onT^'in ffki"'n * beschut te»en uitdroging, ongeveer 48 uur in etterMekken op goed in leven en in staat tot infectie.

3. Venerische Helkose.

Deze wordt in het algemeen zelden gezien in gevallen van verkrachting • d., terwijl de herkenning, bij voortgezette observatie, niet moeielijk isin eenige weken is zij genezen, terwijl het ulcus durum eerst na maanden geneel is verdwenen.

In dubieuze, spoedeischende gevallen kan men overenting probeeren op een aap (buik; huid schoonmaken met benziene) en praeparaatjes maken tei onderzoek op de aanwezigheid van het Bacterium ulceris cancrosi (korte dikke staafjes, welke zich gemakkelijk met methyleenblauw kleuren en door alcohol worden ontkleurd) en, zoo het kan, culturen doen aanleggen (antiseptische reiniging van het ulcus, bedekken met jodoformkollodium

ophoopt)Van CUltUren met den etter' W6lke ZiCh 0nder het kol!odiui»vliesje

B. ZWANGERSCHAP.

Dat deze op viol en een poging tot verkrachting, waarbij het tot ejaculatie genomen611' V°lgen' ^ V°°r ^ t0Ch W°rdt zij nietvaakwaar-

Over de vermoedelijke, waarschijnlijke en zekere teekenen der zwangerschap behoeft hier mets te worden gezegd; zij zijn voldoende uit de verloskunde bekend. Alleen willen wij hier verwijzen naar bl. 42 e. v. van dit deel.

at men in foro alleen op de zekere mag afgaan is duidelijk; dat zij op den duur altijd voor den dag komen, maakt de zaak al heel eenvoudig

Komt de duur der zwangerschap overeen met het tijdstip, waarop de \erkiachting heet te zijn gepleegd, dan kan dit eventueel een ondersteunend moment voor de diagnose zijn. Omgekeerd kan natuurlijk bv. een zwangerschap jan dne maanden niet worden aangevoerd als een bewijs van verkrachting, welke voor één maand zou hebben plaats gegrepen '

De geheele kwestie van het al of niet gevolgd zijn van zwangerschap heeft derhalve geen groote practische beteekenis, te minder daar onderzoek naar het vaderschap is verboden (noot, bl. 55) en derhalve geen burgerrechtelijke gevolgen eraan kunnen worden toegekend.

C. ANDERE GEVOLGEN.

Deze zijn vooral van beteekenis in verband met de reeds gemaakte opmerking over berechting van gevolgen, waarin het misdrijf tegen de zeden als zoodanig niet wettig is te bewijzen (noot 2, bl. 259).