is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch ook in de gevallen, dat dit wel zoo is, heeft het zijn waarde eventueele gevolgen van het misdrijf aan te geven.

Afgezien van de nadeelen, verbonden aan een gonorrhoïsche of luetische infectie, moet nog worden vermeld, dat het slachtoffer, zoowel somatisch als psychisch, door het misdrijf als zoodanig nog op andere wijze kan worden benadeeld. De rechter, op dit punt voorgelicht, zal de gegevens bij de oplegging der straf kunnen benutten.

Bij kinderen volgen niet zelden epileptoiede (tanrallen of chorea, bij volwassen personen hysterie, hystero-epilepsie en melancholie. Daar gerechtelijke psychiatrie buiten het leerplan valt, wordt verder over deze zaak gezwegen. Hoofdzaak is altijd aan te toonen, dat vóór het misdrijf het slachtoffer volkomen gezond was, hetgeen zelden het geval zal zijn; dergelijke psychische stoornissen treden meestal op bij neuro- of psychopathisch belasten.

Dat ook de dood door inhibitie, smoren, enz., als niet-gewild gevolg, kan optreden, doordat de dader het schreeuwen tracht te beletten en daartoe mond en neus van het slachtoffer dicht houdt of den larynx dicht knijpt, ligt voor de hand, evenals dat later de dood kan intreden door plaats gehad hebbende laesies en infectie.

Op het feit, dat de dood van het slachtoffer in gevallen van sadisme, een gewild gevolg is van het misdrijf, werd reeds vroeger gewezen (bl. 248).

B. Andere aanranding der eerbaarheid.

Deze wordt met viol in één adem genoemd en met dezelfde straf bedreigd (bl. 258).

Onder aanranding der eerbaarheid wordt verstaan het, met welk doel ook, buiten den echt (J) en met geweld dwingen tot het dulden, plegen of bijwonen van ontuchtige handelingen, zonder dat het daarbij komt tot den coïtus.

Er moet geweld zijn gepleegd en verzet hebben plaats gegrepen tegen dit geweld, om strafrechtelijk van aanranding der eerbaarheid te kunnen spreken.

Aanranding der eerbaarheid is derhalve, evenals viol, zelfs mogelijk op publieke vrouwen.

Alles wat over het geweld werd gezegd bij de verkrachting, geldt ook hier, zoodat wij niet nader erop behoeven in te gaan.

Meestal bestaat dit misdrijf, afgezien van de eveneens veelvuldig voorkomende paederastie en mutueele masturbatie met jongetjes, in het betasten der geslachtsdeelen van een jong meisje door een man: met de handen, met den penis, met de tong (cunnilingus) of met de lippen en in pogingen tot den coïtus (vulvaire coïtus, coïtus externus).

(') In den echt bestaat aanranding der eerbaarheid, wanneer de man zijn vrouw, behalve tot den vaginalen coïtus, dwingt tot het toelaten van andere handelingen, zooals tot den oralen of den analen coïtus.