is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rectificatie, eenvoudig de toevoeging van bariumzout en filtratie is toegepast.

Op broom door 5 cM'. der zelfde vloeistof met 2 cM3. chloroform te, schudden en bruinkleuring waar te nemen. Afgezien van de mogelijkheid dat de bijvoeging der ammonia door plaatselijke oververzadiging een gedeelte van liet broom doet verdwijnen, doet zich bij deze reactie het bezwaar voor. dat ook bij zoodanige aanwezigheid van broom, dat de waterige oplossing zelve geel gekleurd is, toch de chloroform geen geelkleuiing vertoont. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezige broomionen, die het vrije broom hardnekkig in de waterige oplossing vasthouden, evenals dit «bekend is, dat met jodium gebeurt in den vorm van I,-ionen.

Men kan dus even goed als door met chloroform te schudden, absentie van gele kleur bij het preparaat zelve constateeren.

Een zeer gevoelige reactie op broom (en in het algemeen op sterk oxydeerende stoffen) zou kunnen worden ingesteld met kaliumjodide en stijfsel (evenals bij zoutzuur) doch misschien zou deze reactie hier al le gevoelig zijn.

Op joodwalerstofzuur met chloroform en ferrichloride, welk oxydans de voorkeur verdient boven chloorwater, omdat het niet zooals dit laatste bij toevoeging eener geringe overmaat het vrijgestelde jodium weer aan de chloroform onttrekt en ook geen halogeen uit HBr vrijmaakt.

Op zoutzuur met eene reactie die ten name van kühling geboekt staat en die berust op de gemakkelijkere oplosbaarheid van AgCl in ammoniumcai bonaat, in welke oplossing de toevoeging van HBr dan een neerslag van AgBr geeft. Daar de oplossing dan zelve reeds aan AgBr verzadigd was, is deze reactie eene zeer gevoelige ter opsporing van HC1 naast HBr. Het bleek mij door een opzettelijk ingesteld onderzoek met op bijzondere wijze gezuiverd bromide (dat zelve de reactie niet meer gaf), dat nog de toevoeging van HC1 in de verhouding tot HBr van 1 : 1000, door de reactie kan worden aangetoond. Daarom moet deze proef al te gevoelig geacht worden, want het gewone handelsbromium bevat steeds enkele piocenten chloor, die bij de bereiding van HBr als HC1 in het preparaat overgaan. Ook is de reactie niet in harmonie met het gehalte aan chloride (n.1. 1 a2pCt.) dat de Pharmacopee zelve in de brometa (ook in kaliumbromide) toestaat, Het zou daarom aanbeveling verdienen eene reactie aan te wenden, die in gevoeligheid overeenstemt met die welke bij de brometa wordt uitgevoerd. Daartoe kan men de vloeistof aanwenden, die verkregen wordt bij de bepaling van het zuurgehalte door titratie en indien daarbij 10 cM3. is aangewend deze volkomen neutrale vloeistof opvullen tot 100 cM3. Neemt men van deze met de pipet lu cM3. en voegt daaraan enkele druppels kaliumchromaat toe, dan mag men eischen dat van 7IU N. zilvernitraat niet minder gebruikt wordt dan