is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hut titercijfer (89,(3—40,4, zie boven), bedraagt van N. zuur en niet meer dan een surplus daarboven van 0,3 cM3. Daardoor is men (evenals bij Brometum kalieum) gewaarborgd tegen eene verontreiniging met meer dan ruim 1 pCt. HCl.

Op phosphorzuur en phosphorigzuur door dit laatste vooraf te oxydeeren met salpeterzuur en daarna in ammoniakale vloeistof te reageeien met magnesiamixtuur. Door den waarnemingstijd tot l uur te beperken kan met deze reactie nog 10 mG. H;P04 per L. worden aangetoond en in de onderstelling dat men bij de reactie met ammonia tot 5 cM3. opvult, zou men derhalve op deze wijze nog 1 : 20,000 phosphorzuur in broomwaterstofzuur kunnen opsporen.

Op arsenicum met de gemodificeerde gutzeit-reactie, voor welker bijzonderheden naar zoutzuur verwezen kan worden.

Voor de uitvoering der titratie zie eveneens bij zoutzuur. Het is niet duidelijk waarom hier 5 cM3. en bij de titratie van alle andere verdunde zuren 10 cM3 wordt aangewend.

De al geheet e vluchtigheid van het preparaat, die in den aanhef van het artikel terloops gememoreerd wordt, zal het beste worden vastgesteld op dezelfde wijze als bij zoutzuur, namelijk door 10 cM3. te verdampen op het waterbad en te drogen bij 110° om van het residu daarna het gewicht te controleeren.

Over de beteekenis van de beicaring buiten invloed van Int licht, zie 1'harm Weékbl. 1906, bl. 713.

Acidum nitricum.

Aan de sterkte dezer vloeistof is niets veranderd, aan het onderzoek ook slechts weinig ten opzichte van de Ed. III der Pharmacopee. Dat met een gehalte van 50 pCt. nu een soortelijk gewkhl van 1,816 (Ed. III gaf 1,317) overeenstemt, vindt zijn oorzaak in de wijzigingder tabel (IV, bl. 545) die nu beter in overeenstemming is met den grondslag — n.1. van 4° C. — die de Ph. voor de soortelijk-gewichten in het algemeen heeft aangenomen. Met het oog op ds ook hier gewenschte speling had ik liever de getallen 1,3125 — 1,8190 voor het soort. gew. en 49,5-50,5 pCt. voor de sterkte zien vastgesteld.

De idenliteitsreactie is in wezen onveranderd gebleven. Opgemerkt dient te worden, dat salpeterzuur niet alleen met koper nitreuze dampen ontwikkelt; doch dit ook doet met alle andere metalen en dus ook met kwik en met ijzer, welke beide in den text der Ph. zijn opgenomen. De proef is zeer éénvoudig met ijzerpoeder, omdat daarmede de reactie ook by gewone temperatuur reeds heftig intreedt, zoodat men slechts voorzichtig enkele mG. ijzerpoeder bij enkele cM\ salpeterzuur behoeft te voegen om de bruinroode dampen te zien.

De algeheele vluchtigheid wordt weer — met het oog op mogelijk aanwezig ammoniakzout - het doelmatigst vastgesteld door 10 cM\