is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wichtsprocenten uitgedrukt door een gebroken getal dat zich moeilijk laat onthouden. De gelijke normaliteit is vooral van belang bij het gebruik als reagens (zie Pharm. Weekbl. 1908, bl. 347), doch daar deze verdunde zuren hier als geneesmiddel dienen en het gemakkelijk doseeren van eene bepaalde hoeveelheid dus op den voorgrond moet staan, valt aan het succes van deze nieuwigheid sterk te twijfelen.

Acidum phosphoricum.

De sterkte van dit zuur is onveranderd gebleven 25 pCt. H3P04. Het daarmede coirespondeerende soort. gew. wordt door onze nieuwe Pharmacopee, evenals in Ed. III, als 1,153 opgegeven, terwijl de Germanica daarvoor 1,154 heeft. De tabel van biedermann geeft hiervoor 1,1534 zonder opgave van de eenheid waarop dit betrokken is. De grondslagen voor de controle van het gehalte door middel eener nauwkeurige bepaling van het s. g. zijn hier dus minder zeker dan bij de andere anorganische zuren en de opgave van 1,153 der Pil. is waarschijnlijk niet hiervoor bedoeld.

Echter blijkt uit de titratie (laatste alinea) dat de Ph. een zuur van nauwkeurig 25 pCt. wenscht. Het komt mij evenwel voor, dat het verstandiger ware om eene onvermijdelijke afwijking van de voorgeschreven sterkte wettelijk te limiteeren en daarom liever een gehalte van 24,8 — 25,2 pCt. te eischen, overeenkomende met een s. g. van 1,152 — 1,155.

De identiteitsreactie met zilvernitraat is onveranderd gebleven behalve dat neutralisatie met ammonia vervangen is door die met een alkali (NaOH of KOH). Men handelt hierbij het eenvoudigst zoo, dat na bijvoeging van een enkelen druppel phenolphthaleïne, eerst met alkali bedeeld wordt tot zwak alkalische reactie en daarna weer een weinig phosphorzuur bijgevoegd tot de vloeistof kleurloos is. Zij bevat dan grootendeels Na2HP04, reageert zwak zuur en geeft met zilvernitraat overvloedig geel Ag3P04.

Op fraaie en eenvoudige wijze kan ook de identiteitsproef genomen worden door met ammonia alkalisch te maken, met magnesiamixtuur neer te slaan en dit kristallijne neerslag op een filter of door decantheeren uitgewasschen, met enkele druppels zilvernitraat te bedeelen, waardoor het overgaat in het gele zilverphosphaat.

Eenige der zuiverheidsreacties zijn onveranderd gebleven, n.1. die op zoutzuur, phosphorigzuur en onderphosphorigzuur door middel van zilvernitraat.

De reactie op zwavelzuur in de vier maal met water verdunde vloeistof door middel van bariumnitraat is nu een tijdgrensreactie geworden (na 5 minuten te beoordeelen) waardoor een gehalte van ongeveer 1 : 200,000 H2SG4 op II3P04 nu wordt toegelaten, wat noodig is in verband met het constant voorkomen van sporen zwavel in den phosphorus waaruit het zuur bereid wordt. (Zie Pharm. Weekbld. 1906, bl. 2,236'.)