is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neerslag af van Ag2S; dat bij zachte verwarming van de vloeistof veel sneller te voorschijn komt dan bij staan bij gewone temperatuur.

De reactie op chloriden en bromiden is minder gevoelig geworden dan zij was in Ed. III, doordat het volumen der oplossing die men verkrijgt van dezelfde hoeveelheid (250 rnG.) zout nu 19,5 CM:!. in plaats van 7,5 cMJ. is geworden. Desniettemin bleek van chloride op deze wyze nog juist 0,1 pCt. te constateeren zoodat de proef ook nu voor de praktijk nog voldoende gevoelig schijnt.

Zuiveiheidsreacties, die in de Ph. nog ontbreken zijn de volgendeop barium als consequentie van de reactie op zwavelzuur (zie bii natriumchloride);

op zware metalen, inclusief ijzer, even goed als de Ph. dat laat doen bij Chloretum natricum,

op nitraat waarop andere Pharmacopeëen (Germanica, Americana) wel ïeageeren met natronloog en zink-ijzerpoeder, misschien wegens de mogelijke bereiding van ruw jodide uit de moederloog van de chilisalpeter.

Het watergehalte wordt hier toegestaan tot een bedrag van hoogstens 1 pCt. evenals bij het niet hygroscopische natriumchloride. Toch ware hier wegens de analoge eigenschappen van het jodide met het bromide, eveneens een toegestaan gehalte van 5 pOt. te verwachten. Reeds is betoogd (zie Brometum natricum) dat dit hooge watergehalte volstrekt niet noodig is, wanneer men het preparaat bewaart in een kalkstopflesch, hetgeen hier alleszins aanbeveling verdient (zie Pliarm. Weekbl. 1906, hl. 524). Uitvoering der bepaling als by natriumchloride en bromide.

Een titratie met AgN03 volgens mohr, zooals bij het bromide, laat de Pharmacopee hier niet uitvoeren. Toch ware dit consequenter geweest daar dan op analoge wijze als bij Brometum natricum het chloiide (en bromide-)gehalte beperkt ware. Bij uitvoering na de volkomen droging van het zout, die toch noodig is voor de waterbepaling, zou men van 500 mG, mogen eischen een titercijfer van 3o,l — o3,5 cM\ i/10 N.AgN03, om in overeenstemming te blijven met den eisch bij Brometum natricum en nog een chloridegehalte van 1 pCt. toe te staan (het theoretische titercijfer is 33,33).

Nitras natrious.

Het in de Pharmacopee genoemde wateraantrekkend vermogen is niet verontrustend groot en uit zich alleen in zeer vochtige lucht (zie Pliarm. Weekbl. 1906, bl. 525).

De oplosbaarheid in water is by kook temperatuur dubbel zoo groot als bij gewone temperatuur, nl. 1 : 0,6 (Americana;.

Het smeltpunt van dit zout ligt tamelijk laag, nl. by 312°.

Scherper geformuleerd zijn de identiteitsreactie op HX03 en de zuiverheidsreactie op kaliumzout. De laatste heeft, ondanks dat nu