is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappen aan te merken en niet als een zuiverheidsonderzoek od de aanwezigheid van vrij HC1, dat in het droge zout wel niet te vreezen is. In het eerste geval zou men kunnen volstaan met de vermelding dat de 10 pCt. waterige oplossing b« toevoeging van lakmoeskleurstof als indicator een zwak zure reactie vertoont Is het laatste bedoeld dan krijgt de proef alleen beteekenis door ver melding van den te gebruiken indicator en zou daarvoor dimethyl' amidoazobenzol aanbevolen mogen worden in overeenstemming met de wijze waarop de Ph. bij andere zuur reageerende zouten het ondeizoek op de aanwezigheid van vrij zuur instelt (zie dit Weekbl.

Nieuw is hier de reactie op empyreumatische stoffen, die uitse voerd wordt in overeenstemming met de proef bij ammonia (zie

■ «• >«3-164). Ook hg de proef door eenvoudige veihitting op een porceleinen voorwerp, kan men de aanwezigheid

bruinkTeudngnddeelen C°nStateeren door optredende

De reactie met zwavelwaterstof op zware metalen is niet verbeterd Daar het hier voornamelijk gaat om de aanwezigheid van lood dat van de bereiding in looden vaten afkomstig kan zijn, moet de toevoeging van een willekeurige hoeveelheid zoutzuur worden

iXÏw k, da!Lmen alleen bij een zeer gerin^'n zuurgraad (zie dit Weekbl. bl. 129) zekerheid heeft van de vorming van loodsulfide

«et is daarom aan te raden om bij het onderzoek met H„S der oplossing van ammoniumchloride in het geheel geen zoutzuur te gebiuiken en hoogstens zuur te maken met azijnzuur

HetzeJfde geldt voor de reactie met bariumnitraat op sulfaat, elke ook door de toevoeging van zuur veel minder gevoelig gemaakt wordt (zie dit Weekbl., bl. 133) en die dus liever zondetoevoeging van HC1, in ieder geval niet met eene willekeurige hoeveelheid moet worden ingesteld.

Nieuw ingevoerd is eene zuiverheidsreactie op calcium (zie ook ü ammonina liquida) en eene op barium met verdund zwavelzuur, laatste ontbreekt bij ammonia liquida zelve en bij een aantal andere preparaten (o.a. bij de Brometa) waar de consequentie van het reageeren op sulfaat ook eene reactie omgekeerd op barium vereischt (zie bij natriumchloride, bl. 53).

De reactie op ijzer met zwavelammonium laat aan nauwkeurigheid van redactie evenveel te wenschen over als in Ed- III. Het is blijkbaar de bedoeling van de Ph. om een gering gehalte aan ijzer toe te laten, doch veel beter dan door de vage uitdrukking niet meer dan zwak groen", zou deze toegelaten hoeveelheid begrensd kunnen worden door van eene verdundere oplossing van het zout

(zie dit Weekbl., bl. 125) met zwavelammonium geenerlei reactie te eischen.

De laatste alinea (nieuw) omschrijft den eisch dat het zout niet