is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metalen met ammonia na precipitatie van het lood door HC1 en H2S, wat minder goed gaat (zie bij Oxyd. Pb).

Van meer belang is de controle van een verdampingsresidu (dat o.a. van bctrium en calcium, die als carbonaat mede oplosbaar zyn in zuui, afkomstig zou kunnen zijn) door de op deze wyze van lood bevrijde oplossing uit te dampen enz. Vollediger ware de verwijdering van het lood met H2S geweest indien de Ph. de azijnzure oplossing na verdunning direct met I12S liet behandelen. Maar nog wel zoo eenvoudig ware de precipitatie van het Jood door middel van verdund zwavelzuur (zie Ed. III bij Oxyd. plumb.) dat ook het voordeel heeft van een meer specifiek precipitatiemiddel te zijn dan zwavelwaterstof en alleen barium mede te precipiteeren. Behoudt men de methode der tegenwoordige Ph. dan dient na de voorafgaande precipitatie met zoutzuur, eerst de oplossing met ammonia afgestompt tot zwak zure reactie.

De gloeirest (PbO) moet minstens 85 pCt. bedragen (zie boven). Met de gegeven chemische formule correspondeert volgens berekening een gehalte van 86,3 pCt.

DE BISMUTHPREPARATEN.

Deze zyn in de nieuwe Pharmacopee in aantal zeer vermeerderd.

Behalve het Basisch nitraat dat in de Ed. III voorkwam hebben we nu een Uitgewasschen basisch nitraat en bovendien een basisch carbonaat, gallaat (dermatol) en salicylaat. De drie eerstgenoemde, anorganische, zouten zullen hier besproken worden.

Nitras bismuthicus basicus.

Voor dit preparaat — waaraan de Ph. het synoniem „Magisterium Bismuthi toevoegt, dat met evenveel recht (zie straks) bij het Nitias bism. bas. elutus had kunnen staan —, is eene bereidingswijze nieuw opgenomen welke in hoofdzaak overeenstemt met die dei Duitsche Phaimacopee. Het essentieele van dit voorschrift is de voorafgaande kristallisatie van het neutrale bismuthnitraat (Bi(N03)3.5H20J waardoor de verwijdering van het begeleidende arsenicum (dat in de moederloog terugblijft) nagenoeg volkomen golukt op een eenvoudige wyze, die evenwel met een tamelyk groot veilies aan bismuth gepaaid gaat, daar men de salpeterzure oplossing niet zoover mag uitdampen tot een kristalkoek van bismuthnitraat is oveigebleven, maar zoover tot de oplossing losse kristallen heeft afgezet, die zich laten „verzamelen" (liefst op een zuigtrechter) en „afspoelen"'.

De wyziging die onze Nederl. Ph. in dit voorschrift heeft aangebiacht is deze, dat na de precipitatie met kokend water het basisch zout zoo veel mogelijk wordt verzameld door „afzuigen ' en daarna gedioogd „zonder verder afwaaschen". Het preparaat der Duitsche 1 haimacopee. wordt met minder spoed verzameld en afgewasschen