is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet meer gebruikelijk. Het voor deze geldende argument van de constante valentie heeft zijn geldigheid verloren. En terwyl de moleculairgrootte in den vasten toestand, wegens de onoplosbaarheid van dit zout, niet bekend is, pleit de dampdichtheid voor de formule HgCl.

De identiteit wordt op een veel uitvoeriger wyze vastgesteld dan dit in Ld. III geschiedde en ook veel minder eenvoudig dan bij de overige kwikpreparaten in de Ed. IV. Menigeen zal tevreden zij 11 met de identiteit vast te stellen door eenvoudige overgieting met ammonia of natronloog (zwartkleuring) en aantooning van chloride in het Altraat met AgN03 na aanzuren met HN03.

Het onderzoek op de zuiverheid is zeer gewijzigd.

In de eerste plaats is de algeheele vluchtigheid strenger omschreven, doch het blijft nog wenschelijk om voor het constateeren dezer eigenschappen een bepaalde hoeveelheid (bijv. 1 G.) voor te schrijven.

Nieuw ingevoerd zijn verder twee reacties die dienen om Oalomel van wit Precipitaat te onderscheiden. Bij dit laatste zou zich door behandeling met natronloog ammonia ontwikkelen (voorlaatste alinea) en daar het oplosbaar is in azijnzuur zou in deze oplossing Hg met H2S en Cl met AgN03 kunnen worden aangetoond.

Deze laatste reacties zijn evenwel onnoodig omdat de eerste afdoende is en bleken bovendien (zie ook mao lei-eldt, Ber. Ph. Li. 1906, bi. 337) al te streng gesteld te zijn daar Calomel zelve niet geheel onoplosbaar is in azijnzuur en daardoor ook in geringe mate die reacties geeft. Laat ons daarom hopen dat zij weder vervallen.

Voorts wordt strenger gereageerd op mercurichloride door in het uittreksel met verdunden spiritus op Hg en Cl te reageeren. Ook dit bleek te streng te zijn (zie ook Rapport der Amst. Apoth., dit Weekbl, bl, 307) daar Calomel zelve altijd deze reacties spoorsgewijze geeft, wellicht het gevolg van een geringe splitsing in IIgCl2 + Hg die HgCl in aanraking met water ondergaat. In ieder geval was de reactie der Ld. III fvlek binnen 1 minuut op blank ijzer) een meer geschikte grensreactie die nog zeer goed in staat is 0,1 pCt. IIgCl2 in HgCl aan te toonen.

Chloretum hydrargyrosum ope Vaporis Aquae paratum.

De Pharmacopee wijst op het bekende verschil in het microscopisch voorkomen ter onderscheiding van dit preparaat van de gewone Calomel.

De eischen van zuiverheid zijn dezelfde. Een scherpere proef op IlgClo bij dit preparaat dat wel uitsluitend in de oogheelkunde gebruikt wordt, zou wel op haar plaats zijn. Het verdient overweging om daartoe een water vrij extractiemiddel te gebruiken (de Americana neemt aether) of anders de proef op blank ijzer der Ed. III over een langeren tijdsduur uit te strekken.