is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teren, dat de fraismachine veel handenarbeid weg kon nemen, en zij dus werkelijk een onmisbaar onderdeel der fabricage werd. Van af dien tijd kwam de frais in deze en soortgelijke fabrieken meer en meer in gebruik, en werd zij in alle mogelijke vormen vervaardigd.

Eigenaardig is het. hierbij op te merken, dat dus de profielfrais in haar meest samengestelden vorm de voorloopster is geweest dor eenvoudige vlakfrais, om, toen deze op de juiste wijze vervaardigd werd, volgens een nieuw systeem een algemeene toepassing te vinden.

Hot was in X.-Amerika, dat de Firma Brown en Sharpe voor liet eerst fraisen vervaardigde van een nieuw type, waarbij liet aantal tanden belangrijk verminderd, dientengevolge dieper werd, en men daardoor in staat werd gesteld, meer materiaal met de frais weg te snijden, zoodat dit snijwerktuig daardoor voor werkstukken van aanzienlijk grooter afmetingen in aanmerking kon komen.

Bijna gelijktijdig daarmede bracht deze firma den amarilsteen voor liet slijpen der fraisen na het harden voor het eerst in toepassing. Dit nieuwe type frais had belangrijke voordeelen :

le. Kon, als reeds gezegd, meer materiaal weggenomen worden. 2e. Kon de trais niet alleen n a het harden geslepen worden, doch een bot geworden frais kon opnieuw in geharden toestand geslepen worden, waardoor haar levensduur verlengd, zelfs vertiendubbeld werd. Men behoefde nu ook de frais niet- bepaald bot te laten worden, om zoolang mogelijk nut van haar te hebben, zij kon met weinig kos ten in scherpen toestand gehouden worden, waardoor :

3e. De kwaliteit van liet daarmede vervaardigde werk aanmerkelijk verbeterde.

Deze omkeer in de fraistechniek had in \.A. omstreeks 1870 plaats, en in Europa werd er, gedurende de tentoonstelling te Weenon in 1873. nader kennis moe gemaakt.

Hoe vreemd het thans moge schijnen, nu dit type van frais algemeen in toepassing is gekomen en haar onmiskenbare voordeelen boven hot oude Europeosche tvpo aan geen twijfel meer onderhevig zijn, werd zij toch met wantrouwend oog bekeken en de Europeesche technici namen in hun beoordeeling een zeer gereserveerde houding aan. Ook wij kunnen ons nog goed herinneren, toen een aantal jaren daarna de grol getande frais in ons land in toepassing kwam, dat zeer bekwame, overigens scherpzinnige technici en werklieden, zich hoofdschuddend van liet nieuwe snijwerktuig afkeerden.

' oen evenwel dc wereldtentoonstelling te Philadelphia in IS76 aan de Europeesche technici een algemeene en veelzijdige toepassing der grof getande Irais toonde, welke zelfs de stoutste verwachtingen overtrof, werden, althans de scherpzienden, overtuigd van het groote voordeel, dat in de toepassing van het nieuwe type gelegen was voor de metaalbe-