is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met gebogen lijnen, samengesteld uit twee of meer der eerstgenoemd* grondvormen, en ook de verschillende lijnen harer snii f,t zeer uiteenloopend. ' 'vdllten z'Jn

I eneinde dus de verschillende typen te kunnen rangschikken i l t niet goed mogelijk den vorm der frais, „r l.anr tandvo™ al, „La„™ punt te kiezen en is voor een gemakkelijke groepeerin, de " f naar de w ,j z e waarop de frais werkt, het meest aan te bevelen"'

Uit dit oogpunt beschouwd, kan men de verschillende t™ groepen rangschikken en wel: l>pen m

Groep I. lraisen, welke samengesteld zijn uit messen het/ii vast r verwisselbaar. J ^st of

1 ?T?, 1K°',fraisen. Tol deze groep behoore,, ,raise„ w|.

het platte vlak bewerken en waarvan de tanden of messen , „li.aï'l,

Groep III. Mantelfraisen. Daaro verstaat ^

van de tanden aan den omtrek van een omwentelingslichaam 1 1'

wier smjkanten te zamen een omwentelingslichaam, begrensd door rechte lijnen, vormen. 1

Groep IV. Fraisen, welke door een samenvoeging der fraistvn™ noemd onder groep 11 en 111 miut,.,,, v iraistjpen ge¬

en mantelfrais. ' tda"- Een vereenig'"g dus van kop-

Groep V Profielfraisen. Bij deze groep komt voornamelijk het ach terdraaien der frais in toepassing. J ach"

Groep VI. Samengestelde fraisen. Tot deze groep worden in w i

meen gerekend fraisen, welke zijn samengesteld uit twee o meer £ voorgaande typen. eei der

Groep I. Fraisen, welke samengesteld zijn uit messen.

Deze groep kan worden onderverdeeld in : |e. Fraisen, waarvan de messen uitwisselbaar zijn. e Fraisen, waarvan de messen één geheel vormen met het lichaam.

«• In lig. 2 is wel de soberste vorm van het onder

genoemde type voorgesteld, welke zelfs, daar zij

slechts met één snijkant werkt, en onafgebroken in

werking kan blijven, een afwijking is van het begrip

,,frais en een groote verwantschap met den draaibeitel toont.

Zij wordt meest toegepast voor groote boringen

mi m gaten, welke uit een gedeeltelijke cirkellijn zijn samengesteld.

Fi