is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verplaatsing van het werkstuk tegengesteld is. Alle weggesneden materiaal komt aan de oppervlakte terstond vrij en vindt geen gelegenheid zich tusschen de tanden vast te zetten.

In fig. 08 verandert boven de lijn, evenwijdig aan het grondvlak, over het middelpunt der frais getrokken, de tegengestelde bewegingsrichting der tanden ten opzichte der verplaatsing van het werkstuk, in een van dezelfde lichting, waardoor de snijdende werking der tanden op het bovenvlak ongunstiger wordt.

In fjg. 59 wordt door de frais in het werkstuk een rechte hoek ingefraisd en wordt het materiaal weggesneden op dezelfde wijze als in fig. 57 aangegeven, doch niet dit onderscheid, dat het viak b.c. van fig. 59 gevormd wordt, niet door w e g s n ij d e n, doch door afbreken van de fraisspanen. Indien inen slechts zorg draagt, dat het overige gedeelte van den voorkant dei' frais niet voorstaat bij den omtrek der tanden, dan kan op deze wijze toch een vrij zuiver vlak gevormd worden. Goed moet echter in 't oog gehouden worden, ten einde een juist inzicht te verkrijgen van de werking van de frais, dat het vlak b.c. niet afgefraisd wordt, doch gevormd wordt door het afbreken der fraisspanen.

In fig. 60 is ten laatste de werking der frais, zooals die in 58 en 59 is voorgesteld gecombineerd en wordt op deze wijze hetzij een gedeeltelijke, hetzij bij het afloopen langs de gestippelde lijnen een doorloopende groef gefraisd, en ook nu weer wordt het achtervlak, feitelijk de grond van de groef, niet gefraisd, doch gevormd door de telkens losgesneden en afbrekende fraisspanen. Fig- 61 en 62 geven dit op duidelijke wijze te aanschouwen. Let men op de resultaten, die met

mede evenwijdig loopt. Komt bij fig. 58 een gedeelte der fraistanden onder ongunstige omstandigheden te werken, omdat de richting van beweging van een deel der tanden niet meer tegengesteld is aan de richting van beweging van het werkstuk, bij fig. 60 is dit niet liet

1 •£. Ui.

Het fraisen van een groef met schijffrais.

de frais in de werkstukken fig. 61 en 62 bereikt worden, dan zijn die geheel overeenkomstig met die van fig. 58 en 60, doch de wijze, w a a r o p het materiaal wordt weggesneden, is daarentegen geheel afwijkend van die van fig. 58 en 60. Terstond kan men zien, dat de hartlijn van de frais niet meer loodrecht staat op het grondvlak der groef, doch daar-