is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

HET VERVAARDIGEN VAN FRAISEN. a) Algemeene beschouwingen.

Het vervaardigen van fraisen heeft in de laatste tien jaren zulk een hoogte bereikt, zoowel wat betreft de kwaliteit en duurzaamheid van dit gereedschap, als het arbeidsvermogen, dat men werkelijk van een toppunt mag spreken. Niet genoeg kan men er op aanaandringen, om de fraisen, die men noodig heeft, te lcoopen bij firma's, die zich speciaal op de vervaardiging daarvan hebben ingericht en de noodige practische ervaring hebben verkregen, om een frais van inderdaad onverbeterlijke kwaliteit te vervaardigen en niet te trachten met ontoereikende middelen, werktuigen, gereedschappen, materiaal en vaak ongeschoolde werklieden, zelf fraisen te vervaardigen.

Er zijn tegenwoordig firma's als Reinecker, Loewe, Pratt en Whitney, Brown en Sharp, waaraan de fraistechniek onnoemelijk veel te danken heeft, die het vervaardigen van fraisen op zulk een grootsche wijze hebben ingericht, dat, wanneer men deze inrichtingen in oogenschouw neemt, men zonder twijfel tot de overtuiging komt, dat men bij zulke firma's inderdaad het beste kan verkrijgen, wat de techniek verschaffen kan. Deze firma's vervaardigen fraisen van allerlei vorm, grootte en constructie, en houden bovendien de normale soorten, als vlak-, kop-, vinger- en hoekfraisen in zulk een hoeveelheid voorradig, dat men kan zeggen, dat de fabricage daarvan massawerk is geworden en men moet al een bijzonder goed ingerichte gereedschapmakerij hebben, om voor den prijs, waarvoor men deze fraisen koopt, ze zelf te kunnen vervaardigen.

Waar in het volgende, desniettegenstaande, het vervaardigen van fraisen behandeld wordt, geschiedt dit, omdat, ook al koopt men de benoodigde fraisen, het voor een goed oordeel over het te gebruiken stuk gereedschap beslist noodzakelijk is, de wijze, waarop het vervaardigd wordt, te kennen, daar men soms toch door allerlei omstandigheden genoodzaakt kan worden, zelf fraisen te vervaardigen.

Met dit doel voor oogen zij hier gezwegen van de wijze, waarop de zooeven genoemde inrichtingen haar massa-fabricage hebben ingericht.

De frais moet van het beste staal vervaardigd worden. De prijs