is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

frontplaat der kast links boven van de figuren. Een indexplaat op deze frontplaat geeft het aantal omwentelingen bij eiken stand der hefboomen aan. De hefboom voor het omkeeren der omwentelingsltewegingen is die, het meest links op de plaat.

De acht omwentelingssnelheden van de verticale as E kunnen, zooals hierboven reeds vermeld, nog verdubbeld worden door de raderoverbrenging boven in den kop en zulks door verplaatsing van den hefboom links aan de kolom, juist boven het handwiel voor de verplaatsing van de verticale fraisspil zichtbaar.

Het rad er mechanisme der voeding wordt van af de horizontale as B gedreven door middel van het kettingrad J op deze as en een ketting op het kettingrad A op as B (fig. 378).

Hetzelfde mechanisme is afgebeeld in fig. 377 rechts boven. Op

as a nevinaen zich de tandwielen C en D : door liet verplaatsen van den ondersten hefboom zichtbaar op de kast in fig. 377, kunnen de tandwielen in middenstand worden geplaatst, waarbij hetvoedingsmechanisme uitgeschakeld is, of C of D worden ingeschakeld met decorrespondeerendetanawielen op as E. Twee omwentelingssnelheden kan men daardoor aan as E

mededeelen. Op het mid-

Fig. 378.

De raderkast voor de verticale voedingsbeweging.

delste gedeelte dezer as zijn tanden gefraisd, zoodat as E tevens als

rondsel dienst doet. Op dit rondsel loopt een los overbrengingswiel, niet op de afbeelding zichtbaar. Dit losse wiel grijpt steeds in het rondsel van E en kan in langsrichting verplaatst worden om beurtelings te grijpen in een der vier tandwielen op as E. aan welke as dus 2 x4=s omwentelingssnelheden medegedeeld kunnen worden. Hefboom G rechts van de kast, dient om de verschillende afstanden, noodig door liet verschil in diameter der wielen te verkrijgen, terwijl de knop zichtbaar juist onder de indexplaat in fig. 377. het losse tandwiel verplaatst tegenover een der tandwielen op as E. De acht snelheden van as F worden nogmaals verdubbeld, door verplaatsing \an H op as .1, waardoor óf het groote wiel van F grijpt in het kleine wiel van .1 öf omgekeerd, en wel door de bovenste der twee onderste hefboomen, zichtbaar aan de kast in fig. 377. Aan de