is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten^onzthle ' ^7* omdraaiin^"chtingen mededeelen

ten opzichte van den fraistand. Men kan nl. de schijf doen wen-

fi;n5:rDdee Snedte '°e.V0'genS 541 of <*e snede a/volgens V~i-P . %V1Jze van werken heeft het voordeel dat de

frais" in 'ee ^ tfr£UStand tegen de veer aandrukt en daardoor de

i-.ïssffsrsA-asw

sSf» fxtM r-aass

algezien, daar een volledige bphnnrini;™ " .. , .

lii.iiaicua even uitgebreid

zou worden als die der fraismachine, doch zullen we ons uitsluitend bepalen tot de fraisenslijpmachine.

De fraisenslijpmachine moge al in eenvoudiger of meer universeele uitvoering worden gebouwd, in de algemeene constructie loopen de verschillende fabrikaten weinig uiteen.

Fig. 543 toont een afbeelding eener fraisenslijpmachine.

\ an veel belang voor een goede slijpmachine is de juiste ligging der hoofdspil in haar lagers, eerstens wegens het groot aantal omwentelingen dezer spil, ten tweede om een

trillincn-riio i

iwtrciniut* IIHWP-

ging van de amarilschijf te

verkrijgen. Wegens het groot aantal omwentelingen en den daarmede gepaard gaanden eisch eener overvloedige smering zou men geneigd zijn, de spil los in haar laders tp

een groofaSo ^ ^ «!ï

een groot aantal omwentelingen per tijdseenheid trillingvrij doen loopen dan . daarentegen een zeer gesloten ligging in de lag'ers^ioodz 3 .'

In f,g. 544 is de constructie van de spil en de lagers eener ,\or tonfraisenslypmachine afgebeeld. De spil 1 loopt in cylindrische la-

Fig. 543. Fraisenslijpmachine.