is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1774-'SI

niet slechts zegevierend, wat het mag zijn, maar overheerschend, voor alle mededeeling ontoegankelijk. Het houdt zijn tegenstander voor vernietigd, en die tegenstander ligt gedurende al dien tijd als een levend begraven Enceladus, (1) die, om de geringste vrijheid te winnen, een geheel Sicilië met zijne Etna's moet doen daveren.

Daarom willen wij dan over het geheel ook een papieren eeuw, cene eeuw der hoop eeren. Want is het in dat schrikkelijk proces van een Enceladus-o\)$,\.an<\, als de taak, die geen sterfelijk wezen gaarne zoude aanvaarden, gebiedend, ja onvermijdelijk is geworden, niet zelfs eene goedheid der natuur, dat deze ons door vleiende beloften, bedrieglijke of ware, voorwaarts lokt en een geheel geslacht in helle-duisternis stort onder voorspiegeling eener eeuw van hoop? Terecht heeft men gezegd: de mensch is op hoop gebouwd; hij heeft eigenlijk geen ander bezit dan de hoop; onze woning hier heet de plaats der hoop.

VIERDE HOOFDSTUK. Maurepas.

Maar is thans niet onder de verwachtingen der Franschendie van den ouden Maurepas, die hoopt dat het hem door behendig-

neut gelukken zal minister te blij ven, een tier meest gegronde ? Een slim oud heer, die voor alle ongelegenheden altijd zijn fijne scherts gereed heeft, en in de ergste verwarring steeds als een kurk, zonder gevaar van zinken, bovendrijft. Hij bekommert zich weinig om de vatbaarheid van het menschdom voor volmaking, om vooruitgang en Astraea redux; dit alleen is goed, dat een geestig man van dicht bij de tachtig op den zetel der macht kan gevoelen, dat hij onder de menschen wat beteekent! Zullen wij hem, zoo als de trotsche Chateauroux placht te doen, Mr. Faquinet (schurkje) noemen? In de hoftaal heet hij thans de Nestor van Frankrijk: zulk een regeerende Nestor als Frankrijk heeft.

In den grond der zaak zou men echter in verlegenheid kunnen geraken als men moest aanwijzen, waar heden ten dage eigenlijk de

regeering van Frankrijk is. In het slot te Yersailles hebben wij een Nestor, ko-

Gkaaf de Mavrepas.

(1) Ken der giganten uit de Helleensclie mythologie, zoon van Tartaros en Gaia. Ook hij nam deel aan de in de mythologie vermelde bestorming van den Hemel en werd tot straf onder den berg htna geworpen, waarvan de vlammen gedacht werden voort te komen uit den mond van dezen reus.