is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

April-Mei 1787

bestuur over de financiën, hij zal zelfs den titel van eersten minister (1) voeren, en aldus het streven van zijn lang leven vervuld zien. Ongelukkig echter, had het verkrijqen van dit ambt zooveel talent en industrie gekost, dat er nauwelijks nog eenig talent en industrie beschikbaar was, om het behoorlijk u-aar (e nemen ! Terwijl Loménie nu in zijn binnenste onderzoekt, welke bekwaamheden hij wellicht heeft, ontwaart hij tot zijne verbazing bijna niets dan ledigheid en ruimte voor mogelijkheid. Beginselen of stelsel, geschiktheid van den in- of uitwendigen mensch (want zelfs zijn lichaam is door het heMge schudden en schokken versleten) vindt hij niet, niet eens wat een plan lijkt, zelfs geen dwaas plan. Onder deze omstandigheden is het een geluk, dat Calonne een plan gehad had . Calonne's plan was samengeflanst uit die van Turgot en Necker, en wordt door Lomenie aangenomen. Niet te vergeefs heeft Loménie de werking der En-

Loménie de Beienne. Hertog de la Rochefoucauld.

gelsche constitutie bestudeerd, want ook hij is in zijne soort een anglomaan. Waarom verdwijnt in dat vrije land, de eene minister, door het parlement verdreven uit

lYf'L / , gS; treedt,een ander> door het parlement aangevoerd, in zijne plaats . (_) Zeker met alleen om de verandering (die altijd verzwakt), maar opdat allen hun aandeel zouden hebben aan hetgeen gebeurt, en aldus de kamp voor de vrijheid zich in het oneindige verlenge en nergens eenig kwaad geschieden zoude.

'v,n InJlet ^rïpr°nke!ijkf staat nu «ens 'Prime-' dan weder -««f-minister." "()f hij werkelijk den n zi.nP h'Z of-Prem'er.minister heeft gevoerd, daarover is men het nog niet eens. Thiers 'chrnft

premier-meister, m'aar hy wrd' het »iet L

-premier D„™,,g,„ w.,rdtiSde l ïÖXS

'i imontgaiu.aRD, Histoire de France, i, 410 417.