is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Aug. 178R

sten genieten; (1) eindelijk blijft zijn liroeder, de graaf de Brienne, (2) nog- altijd minister van Oorlog. Aldus, van alle zijden ombolsterd met zulke monsterkussens en donzen bedden der bevordering, moge hij tbans zoo zacht vallen als nij kan !

En zoo treedt Loménie af; rijk, als hoftitels en rentegevende zaken hem rijk kunnen maken; maar als deze dat niet vermogen, dan wellicht de armste aller stervelingen. „Onder het gesis der bewoners van Versailles" rijdt hij naar Jardy ■ en verder zuidwaarts naar Brienne, tot herstel zijner gezondheid. Van daar gaat' hij naar Aïaa, naar Itahe; hij zal echter wederkomen, sidderend heen en weersluipen zwakkelijk kmpoogende, huiveringwekkende tijden zien, tot de guillotine — zijn zwakkelijk glimmende levensvlam uitsnuit? Helaas, erger: want reeds oi, den wee naar de guillotine wordt hem het levenslicht uitgeblazen of liever uitgewrongen rauwehjk, jammerlijk ! In zijn paleis te Sens dwingen ruwe Jacobijnenrakkers hem' uit zijn eigen kelder met hen te drinken, uit zijn eigene voorraadkamers met hen té eten, en den daarop volgenden morgen ligt de ellendige grijsaard daar dood. (3) l)at is het uiteinde van den eersten minister, kardinaal-aartsbisschop Lomknie df Brienne. Onbeduidender sterveling dan hij werd zelden veroordeeld om zulk een groot onheil te stichten, zulk een schrikkelijk uiteinde te hebben. Ontstoken door eerzucht, voortgeblazen als een smeulende vod, spel der winden, niet hierheen noch daarheen, maar allerzijds, recht naar zulk eene kruitmijn - die hij ontstak ' Beklagen wij den ongelukkigen Loménie, laat ons hem vergeven, en zoodra mogelijk, vergeten. 5

NEGENDE HOOFDSTUK.

Begrafenis met vreugdevuur.

Tijdens deze buitengewone operatiën, van betaling voor twee vijfde in papier en verwisseling van eersten minister, was Besenval op een tocht door zijn kommandement geweest, en had zekerlijk de laatste maanden zeer gerust de wateren van Lontrexevtlle gedronken. Thans, tegen het einde van Augustus, naar Moulins terugkeerende, komt hij, „zonder van iets te weten," op zekeren avond te Lanqres aan en vindt de geheele stad in groote opschudding {grande rumeur). Zonder twijfel een oploop, hetgeen in die dagen maar iets al te gewoons was! Niettemin stijgt hij af en vraagt aan ..een vrij welgekleed man," wat er te doen is ? ..Hoe," antwoordt de man, ..gij hebt het nieuws nog niet gehoord ? De aartsbisschop is weggejaagd en Necker teruggeroepen, en alles zal goed gaan." (4)

Zulk een rumeur en luidruchtig vreugdegejuich verhief zich rondom Necker van den dag af, dat hij als benoemd minister (5) uit de vertrekken der koningin trad. Het was op den 24 Augustus: „de galerijen van het kasteel, de pleinen en straten van I ersaiUes, binnen weinige uren de hoofdstad, en daar de tijding van mond tot mond voortvloog, geheel Frankrijk weergalmde van den kreet : Vive le Eoi rive Necker." (6) Te Parijs kwam het ongelukkig zelfs tot ongeregeldheid. Op de

(1) Weber, I 341. Volgens anderen kreeg hij 678,000 livres rente.

lotineerdfn 17940 ' Lon,énie de Brienne trad eveneens kort daarna af. Hij werd geguil-

(3) Februari 1794.

(4) Besenval, III, 366.

zitting'in £CteUr g'"r""ral d6S finanCeS'" maa'' 3lS "m'nistre d'état" h« >'ad -danig

(6) Weber, I, 342.