is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

Nogmaals de Notabelen.

Het algemeene gebed staat op het punt om verhoord te worden! Altijd werd er in tijden van nationale» druk en bekommering, wanneer de onrechtvaardigheid ten top gestegen en nergens hulp was, als middel tot herstel naar de Staten-Generaal verlangd; dat deed een Malesherbes, ja een Fenelon, (1) en zelfs werd aan parlementen, die dit verlangen luide uitspraken, zegewenschend uitgeleide gedaan. En ziet, nu zijn ze ons toegestaan ; er zullen werkelijk Staten-Generaal komen ! (2)

Het was gemakkelijk gezegd, er zullen Staten-Generaal komen; niet zoo gemakkelijk te verklaren, hoe zij zullen komen. Sedert 1614 toch zijn er in Frankrijk geen Staten-Generaal vergaderd geweest; er is geen spoor daarvan overgebleven in de thans bestaande gewoonten der menschen. Hunne samenstelling, de kring hunner bevoegdheid, hunne wijze van handelen, die nooit juist bepaald waren, zijn nu ten eeneninale onzeker geworden. Het is er mede als met klei, waaraan de pottenbakker — of liever de vijfentwintig millioenen pottenbakkers, want zoo velen hebben thans min of meer eene stem

(1) Montgaillard, I, 461. ,, ,. , ,

(2) De instelling der Staten-Generaal klimt op tot 10 April 1302. Op dien datum toch nep Koning Philips de Schoone (1285—1314) in eene vergadering samen de edelen,' de geestelijken en de vertegenwoordigers van de burgerij der steden, om zich van hun steun te verzekeren tegen 1 aus Bonifacius VIII, met wien de Koning toen in ernstig conflict was. Thibaudeau in zijn Histoire des Ktats Généraux (Brussel, Wauters et Co. 1844) zegt: il (le roi) appelle autour de lui non seu ement les nobles et les prétres, mais aussi, sous le nom de députés des villes, la bourgeoisie, la roture, le peuple. II adresse ses lettres aus barons, archevéques, évéques, prélats, aux églises cathédrales, aux universités, chapitres et colléges pour les sommer d'y faire trouver leurs députés: et aux baillis royaux P°ur fane élire, par les communautés des villes et des territoires , des syndics ou procureurs capables de délibérer sur les hautes matières qui doivent leur ëtre proposées.'

De gekozenen moesten óf zelf komen óf konden zich doen vertegenwoordigen door anderen voorzien van voldoende volmachten. Toen de vergadering bijeen was, nam de Koning plaats en verklaarde zijn kanselier Pierre Flotte, dat de Koning mot do beste voornemens bezield was om misbruiken af te schatten, maar hierin belemmerd werd door de moeilijkheden, waarin hem de vijanden des rijks brachten, en in het bijzonder door de aanslagen van den paus. Nadat nog de kanselier de noodzakelijkheid betoogd had van de onderwerping der Vlamingen, nam de Koning het woord en zeide hij, dat iedere stand zich zou terugtre kken en afzonderlijk een besluit zou nemen, om later dit besluit, in den vorm van eene raadgeving,

Zwj'was^dé eerste vergadering der Staten-Generaal; ineene volgende 1313), ook nog onder de regeering van Philips, kwamhet financieele vraagstuk op den voorgrond min of meer in den vorm van het vragen \an subsidie of van de toestemming tot het heffen van belasting. In de vergaderingen zoo nu en dan gehouden in de volgende eeuwen, komen meestal de financieele, hoewel ook andere vraagstukken te berde. Deze vergaderingen zijn successievelijk gehouden : 10 April 1302 ; Maart of Juni 1303; Apri . , ug. • , 1317; Juni 1321: Februari 1351: Febr. 1355: Maart 1356; Oct. 1356: Febr 13o, ; Nov 13o7; Januari 1358: Mei 135S ; 25 Mei 1359; Dec. 1363; Mei 1369; April 1382; Jan. 1413; Dec. 1420; Jan. 1423 Oct. 1428; April 1434: Febr. 1435; Oct. 1439; Sept. 1440: April 1468; Jan. 1484 ; Jan. loOl, Mei 1506; Jan. 1558; Dec. 1560: Aug. 1561; Dec. 1576; Oct. 1588; Jan. 1593; Oct. 1614.

De laatste vergadering word gehouden in 1614. tijdens de minderjarigheid van Lodewijk \IU, onder liet regentschap van Maria de Medicis.