is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1789 Jan—Febr.

Maar door den doodelijken slag getroflen, wierp hij stof ten hemel en riep de wrekende goden in ; en uit dat stof werd Marius (1) geboren, Marius, wiens roem niet zoozeer in de verdelging der Cimbren, als wel daarin bestond, dat hij te Rome de dwingelandij der adellijken vernietigde." (2) Ook Mirabeau werpt zoo een hand met stof (door de drukpers) op, onverschillig wat ze veroorzaken moge, en sluit zich nu bij den derden stand aan.

Dat hij toen, om zich de gunst van dien derden stand te verwerven, te Marseille een lakenwinkel opende en voor een oogenblik een marchand tailleur werd, of ook de fabel, dat hij het werd, behoort in ons oog nog altijd tot de vermakelijke gedenkwaardigheden van dat tijdvak. Zonderlinger lakenkooper hanteerde wel nooit de el, of scheurde weefsels voor menschen of gedeelten van menschen. De Fils adoptif is dan ook diep verontwaardigd over zulk een hoonend vertelsel, (3) dat echter in die dagen wijd en zijd geloofd werd. (4) En bovendien, zoo Achili.es in de heldeneeuw schapen slachtte, (5) waarom zou dan Mirabeau in een tijd, die geen heldeneeuw is, geen laken meten?

Geloofwaardiger zijn zijne triumftochten door die opgeruide districten, onder 't gejubel van 't gepeupel en bij fakkellicht, door eene wacht van een honderd vrijwilligers omgeven, terwijl men, om zijn gelaal te zien, twee louis dor voor eene plaats aan een raam over heeft. Hij is zoowel te Aix als te Marseille tot afgevaardigde gekozen, maar geeft aan Aix de voorkeur. Hij heelt zijn indrukwekkende stem doen hooren en de diepten van zijn gemoed opengelegd ; hij kan (zulk eene kracht ligt in de door hem gesproken woorden) het hoogmoedsoproer der rijken, het hongeroproer der armen beteugelen, en de onstuimige menigte beweegt zich aan zijne voeten, gelijk de baren der zee onder de maan : (6) hij is een werelddwinger en menschenbeheerscher geworden.

Nog één bijzonder voorval vermelden wij, maar met welk eene geheel andere belangstelling! Het is het parlement van Parijs, dat evenals de anderen (slechts minder stoutmoedig, omdat het beter doorziet, hoe de zaken staan) eene poging waagt om dien Hehemoth van Staten-Generaal een ring door den neus te boren. De waardige dokter Guillotin, geacht practiseerend geneesheer te I'arijs, heett zijn beknopt «Ontwerp van een cahier de doléances" opgesteld, hetgeen hem, daar h:j er opgewektheid en talent toe had, immers volkomen vrij stond ? Hij beweegt het volk om te onderteekenen, waarop het stuursche parlement hem voor zijne rechtbank daagt om zich te verantwoorden. Hij gaat, maar geheel Parijs volgt hem op den voet en overstroomt de buitenhoven en bedekt juist daar het cahier met duizenden handteekeningen, terwijl de dokter zich daar binnen verantwoordt Het parlement kan dokter Guillotin niet spoedig genoeg onder allerlei verontschuldigingen ontslaan, waarna hij op de schouders huiswaarts gedragen wordt. (7) Den waardigen dokter hopen wij weer te ontmoeten, doch misschien slechts eenmaal, het parlement in het geheel niet meer ; dat moge door ons onopgemerkt

in het niet verdwijnen.

Ondertusschen strekken deze dingen, hoe verblijdend zij op zich zelve ook zijn mogen, toch niet tot bemoediging van den nationalen schuldeischer en van ieder ander, die iets te vorderen heeft ! Wat is er, dat bij die algemeene, wan-

(1) Caius Marius versloeg de Cimbren in do groote slagen bij Aquae Sextiae (10*2 v. Clir.) en ercellae (101 v. Chr.) en is nog meer bekend door den strijd met Sulla, den onvermoeiden vooi\ec ter van de patriciërs.

(2) Fils adoptif, V, 206.

(3) Mirabeau, Mémoires, V, 307.

(4) Marat, Ami du peuple. (In de Hist. pari. II, 103).

(5i Arhilles, oen der vertegenwoordigers van het heroën-tijdvak der Helleensche geschiedenis een der het meest door Homerus bezongen helden, die deelnamen aan het beleg van iroje.

(6) Eene zinspeling op het verband tusschen ebbe en vloed en den stand der maan.

(~) Deux amis de la liberté, I, 141.