is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1789 Febr.-April.

DERDE HOOFDSTUK.

Electriek geworden.

Maar thans zijn ook uit alle oorden van Frankrijk nationale afgevaardigden te Parijs, niet hunne volmachten of pouvoirs, gelijk men ze noemt, in den zak, en vragen, beraadslagen, en zoeken verblijven te ] ersailles. Hiei zullen de StatenGeneraal, zoo niet den eersten, dan toch zeker den vierden Mei in grooten optocht en gala geopend worden. Mon heeft de Salie des menus voor hen geheel nieuw laten betimmeren en versieren, (1) ja zelfs het costuum bepaald; een groote twist-

Geestelijkheid. Adel. Pf.rde stand.

vraag van den dag, of de afgevaardigden van den derden stand hoeden met opof neergeslagen rand (2) zouden dragen, is zoo goed als vereffend. Er komen gestadig nieuwe vreemdelingen aan; lediggangers, menschen van allerlei rangen en standen, officieren met verlof, b. v. onze waardige kapitein Dampmartin, met wien wij nog nader bekend hopen te worden ook; deze zijn van alle kanten toegesneld, om te zien wat er te doen is. Onze Parijsche comités van de zestig districten hebben het drukker dan ooit, en er valt niet aan te twijfelen, dat de Parijsche verkiezingen eerst laat zullen afgeloopen zijn.

Op Maandag den 27 April bemerkt de sterrekundige Baillv , dat sica>' Rev f.illon niet op zijn post is. Sicur Reveillon, een "groot papierfabrikant uit de rue St. Antoinedie anders zoo stipt is, is niet tegenwoordig in het verkiezingscomité en zal er niet meer komen. Is er dan in dat «ontzaglijk groote magazijn van fluweel papier" een ongeluk gebeurd ? Helaas ja! Het is heden geen Montgolfier, die zich daar in zijne luchtballon verheft , het is het grauw, het schuim uit de voorstad: die verheffen zich tot opstand. Heelt men sttto

i .1 _ • .1

(1) Deze zaal in het hotel des Menus plaisirs had ook reeds gediend >ooi ue \« ieauu uiBui Notabelen. De verbeteringen en versieringen, in de zaal aangebracht, vindt inen uit\oerig beM ne\en in L'An 17X9 van Hippnlvtc Gautier (Parijs, Charles Delagrave.)

(2) «Cliapeau rabattu."