is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1789, 13 Juli.

rijke man, zich gereed om te vertrekken. Maar zij zullen er niet in slagen. Een gewapende menigte op klompen heeft zich van alle barrières, verbrand of niet, meester gemaakt. Al wat in de stad komt of daaruit tracht te ontsnappen wordt aangehouden en naar het Hótel-de-ViUc gesleept. Rijtuigen, karren, goud en zilverwerk, huisraad, menige zak met meel en zelfs eenige kudden schapen en runderen bedekken het plein de Grève. (1)

En zoo bruist en raast en tiert het onder trommelslag en klokgelui. Omroepers loopen met handbellen rond en schreeuwen: 0;/ez, oyez, voort, alle mannen, naar uwe districten, om u te laten inschrijven ! De verschillende districten houden vergaderingen in tuinen en op openbare pleinen, en vormen zich tot scharen van vrijwilligers. Nog is er geen gloeiende kogel uit Besenval's kamp gevallen; integendeel, ieder oogenblik komen er overloopers met hunne wapenen aan. Ja, nu, om twee uur des namiddags komen o

hoogste blijdschap! — de Fransche gardes in massa tot ons over. Zij hadden bevel "ontvangen om naar St. Denis te trekken, maar zulks ronduit geweigerd, 't Is een feit boven vele! Drieduizend en zeshonderd van de beste krijgslieden, volkomen uitgerust met kanonnen zelfs en kanonniers! Hunne officieren bleven alleen staan en konden niet eens de kanonnen vernageld krijgen. De Zwitsers zeiven, Chateau-Vieux en de anderen, zullen zich nu, gelijk te hopen is, nog wel eens bedenken eer zij gaan vechten.

De Parijsche militie, die men, naar het gevoelen van sommigen, liever nationale garde moest noemen, is zoo voorspoedig als men slechts wenschen kan. Aanvankelijk scheen het alsof zij slechts achtenveertigduizend man sterk zou worden, maar in weinige uren bedraagt zij het dubbele, ja vierdubbele van dat getal; onoverwinnelijk, als wij slechts wapenen hadden.

Maar ziedaar de beloofde kisten van Charleville, met het opschrift: artillerie. Hier zijn dan wapenen in overvloed? Verbeeldt u de ontsteltenis van de patriotten, toen zij ze alle met lompen, vuil goed, eindjes kaars en houtspanen gevuld vonden! Provoost van de kooplieden, wat is dat! Ook in het Kartuizerklooster, waar men ons met een geteekende order heenzond, is en was nooit eenig krijgswapen. Maar daar, in dat schip op de Seine, bevindt zich vijfduizend pond buskruit, dat niet in-, maar heimelijk uitgevoerd wordt, en daar volkomen veilig onder de teerkleeden zou zijn, had niet het patriottisme zulk een fijnruikenden "neus! Wat moet dat alles beteekenen, Flesselles? Het is een gevaarlijk spel, zoo met ons den spot te drijven. Wel speelt de kat met de gevangen muis: maar de muis ook met de woedende kat, met den woedenden nationalen tijger?

Middelerwijl smeedt des te ijveriger, gij smeden met uw zwart schootsvel. met een krachtigen arm en gewillige harten, terwijl het alarmkanon \an tijd tot tijd boven uwe hoofden losdondert — want de stad heeft thans buskruit bekomen. Binnen zesendertig uren tijds worden vijftigduizend pieken vervaardigd; men oordeele of de zwarte smeden traag waren? Maakt grachten, breekt het pla\eisel op, gij anderen! weest onvermoeid, man en maagd! stampt de aarde in vaten voor barrikaden! Bij ieder van deze stelle zich een vrijwillige wacht! Stapelt steenen op in de vensterbanken en de bovenste verdiepingen! En gij, zwakke oude vrouwen! houdt ziedend pek, ten minste kokend water, gereed, om het met uwe oude, vermagerde armen op Royal-Allemand uit te storten! Aan schrille vloeken zal het daarbij niet ontbreken! Patrouilles van de nieuwgeschapen nationale garde trekken den geheelen nacht met toortsen door de straten, die voor 't overige ledig zijn, doch

(1) Düsaulx, Prise de la Bastille, pag. 290.

29