is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1789, 5 October.

j.ard, (1) den sergeant der Bastille, neer te zetten, die gelijk maar al te velen met )ivoorstellingen'' gekomen is. Nog heeft hij zijn doel niet bereikt, als onze Judith's reeds aankomen.

De nationale gardes staan met gevelde bajonetten op de buitentrappen, de tienduizend Judith's dringen, onweerstaanbaar, naar boven, met uitgestrekte handen, betuigende dat zij slechts gekomen zijn — om met den maire te spreken. De achtersten dringen haar met geweld voorwaarts, ja reeds vliegen er zelfs steenen uit de handen van mannen, en de nationale garde ziet zich genoodzaakt een van beiden te doen : èf het plein de Grève met kanon te zuiveren, óf wel rechts en links hare gelederen te openen. Zij opent hare gelederen en de levende zondvloed stort binnen. Door alle kamers en vertrekjes, tot in den hoogsten klokketoren, zoeken zij dol wapenen, zoeken zij maires, zoeken zij recht; terwijl intusschen de beter gekleeden vriendelijk met de klerken spreken, en hun de ellende dezer arme vrouwen afmalen, alsmede hare eigene grieven, die ten deele niet onbelangrijk zijn.

De arme heer de Gouvion weet in dezen uitersten nood niet wat te doen, gelijk hij dan ook over het algemeen radeloos en licht ontsteld is, en later een zeltmoord (2) begaan zal. Welk een geluk voor hem, dat de beraden bode Maillard op dat oogenblik tegenwoordig is, ofschoon hij dan ook -.voorstellingen" te doen had! Vlieg heen, Maillard ! zoek de BasliUe-compagnie, en o, keer spoedig met haar terug, bovenal echter met uw eigen beraden hoofd! Want zie, de Judith's kunnen geen maire of raadslid vinden; slechts kunnen zij, in den bovensten klokketoren, den armen abbé Lefèvre, 63) den uitdeeler van het buskruit, ontdekken. Dien hangen zij, bij gebrek van iets beters, daar op, in het bleeke morgenlicht, hoog boven l'crrijs, dat zich schemerend voor zijn brekende oogen uitbreidt;—een vreeselijk uiteinde! Neen, de strop brak, gelijk Fransche stroppen dikwerf deden, of wel, eene Amazone sneed dien door. De abbé Lefèvre valt twintig voeten laag op een looden dak neer en leeft nog vele jaren daarna; hoewel altijd met «eene beving (tremblemenl) in de ledematen". (4)

En nu vliegen, onder de slagen der bijlen, de deuren open, de Judiths breken in de wapenkamer en maken zich meester van geweren en kanonnen, van drie zakken geld en hoopen papier; toortsen flikkeren; in weinige minuten zal het Hó/el-deVille, dat van Hendrik IV dagteekent, met al wat het bevat, in vlammen staan!

V IJ F D E II O O F D S T 1* K.

De bode Maillard

Ja, in vlammen, — ware het niet, dat de bode Maillard, vlug ter been en beraden van hoofd, was teruggekeerd!

Maillard neemt op eigen gezag — want Gouvion of de overigen wilden hem niet gezag verleenen, — een trom, gaat de portaaltrappen af en slaat, van-tan, met luid geroffel zijn marsch, " I er.su/lles! Al/ons a 1 ersailtes! Gelijk men op een

(1) Zie | ag. 839.

(2i Zie evenwel nut 5 op vorige pagina.

(3) Zie png. 24i*.

(4 Dusaii.x, Pri*e d ■ la Bastille, note p. 281.