is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht. (1) Dat was de 4e Februari 1790, een dag, in de constitutioneele jaarboeken met schitterend merk te teekenen.

Ook duurt de verlichting niet slechts één nacht, maar geheel of ten deele eene reeks van nachten. Want ieder district, de kiezers van ieder district, willen afzonderlijk zweren, cn zoo dikwerf een district zweert, illumineert liet ook. Ziet hen, het eene district na liet andere, op een openbaar plein, waar het nietkiesbevoegde volk alles kan zien en aan alles deel nemen, met opgeheven rechterhand en hun je le jure, onder het roffelen der trommen, onder omarmingen, en dat eindelooze vrijheidsgejubel, dat ieder dwingeland wel ter harte mag nemen.

Het afleggen van den Birgereed vóór het Stadhuis, op 4 Februari 1790.

Getrouw aan den koning, de wet en de constitutie, die de nationale vergadering zal maken.

Zoo verbeelde men zich ook de leeraren der kweekscholen met de jeugd van Frankrijk door de straten trekkende en vol geestvervoering, doch niet zonder opschudding, den eed afleggende. Bij een weinig meer inspanning der verbeelding geve men een behoorlijke uitbreiding aan deze woordjes; hetzelfde geschiedde in elke stad, in elk district van Frankrijk\ Ja, een patriottische moeder te Lagnon

(1) De Nieuwsbladen in Histoire parlementaire, IV. 445.