is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naburige dorpen trekken uit, hun wakkere manschap komt aanmarcheeren met dorpsviool, tambourijn of triangel, onder geleide van den maire of den maire en den pastoor, die ook van schoppen voorzien en met driekleurige sjerpen versierd zijn. Zoo ziet men niet minder dan honderdvijftigduizend arbeiders, ja op zekere tijden van den dag — want welk sterveling ware niet, vooral des namiddags, na haastig volbracht dagwerk, er heen gesneld — telt men er tweehonderd en vijftigduizend! Een geheele stad in beweging: van het oogenblik af, dat men het plein Louis-Quinze bereikt, zuidwaarts over de rivier, is het in alle straten en stegen één levendig gedrang. Zoo vele arbeiders zijn daar, en geen gehuurde schijnarbeiders, maar werkelijke, die zich met lust en liefde aan het werk begeven; ieder patriot graaft en hakt met alle krachten zijns lichaams in den harden grond.

Ajciiiiijijcuijivt; ivm-

deren, ahnables enfants! Ook zorgen zij zei ven voor depolice de Vatelier, de leiding en het bestuur, en wel met de hun eigene bereidwilligheid en handigheid. Het is een waar broederwerk; alle onderscheid van aanzien en rang is verdwenen, gelijk het in den beginne was, toen Adam zelf nog groef. Men ziet er geschoren monniken met lange pijen, waterdragers met korte rokspanden, en welgefriseerde Incroyables van patriottische kleur; zwarte kolendragers, meelwitte paruikenmakers of pariiikew/ragers, immers er zijn ook advocaten en rechters, en alle hoofden der districten; zedige nonnen, die als verzusterd zijn met pronkende nymphen der opera en zoogenaamde meisjes

van pleizier; de patriot-

*: ï .1.1 /i«

alexaxdre de beaih.vr.nais. »»*««»" «r™ —

geparfumeerde bewoner

van paleizen; want het patriottisme, gelijk de wedergeboorte en de dood, maakt alles gelijk. Do drukkers, alle Prudhomme's, zijn komen aanmarcheeren, met papieren mutsen op, waarop de liécolutions de I'aris gedrukt zijn, gelijk Camille opmerkt, die tevens wenscht, dat er in deze groote dagen ook een verbond van schrijvers, pacfe d'éerivains, mocht bestaan. (l) Een heerlijk gezicht! Het sneeuwwitte linnen endekeurige

(1) Histoire parlementaire, VI, pag. 381-406.