is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eéne gestalte bemerken wij intusschen aan de laatste deur van het dorp, die gestalte in een luchtig golvende kamerjapon, van Jean Baptiste Drouet, (1) i ie hier ter plaatse postmeester is. Het is een vinnig, driftig man, die er wel wat gevaarlijk uitziet, nog in den bloei zijner jaren, hoewel hij in zijn tijd als dragonder onder (,o.\de gediend heeft. Reeds vroeg in den morgen werd Drouet heden geërgerd, en is sedert in een wrevelen luim gebleven. De huzaar Goguelat namelijk vond goe°d om dezen morgen wegens een paard ter terugzending van zijn rijtuig, niet met Drouet den

Jean Baptiste Drouet.

gewonen postmeester, maar zuinigheidshalve met zijn -waard te onderhandelen ; Drouet, die zulks bemerkte, kwam toornig bij hem, dreigde den waard en wilde zich niet laten bevredigen. Kortom, 't was een verdrietige dag. Want Drouet is bovendien nog een heftige patriot, was bij het piekenfeest te Parijs: en wat beteekenen deze soldaten van Bouillé ? Nauwelijks heeft men de huzaren — met hun rijtuig, en vervloekt zij het! — naar buiten geworpen, of Dandoins en diens versche dragonders komen van

(1) Jean Baptiste Drouet (1763—1824) ontving voor de arrestatie der koninklijke familie van de Nationale \ergadering eene belooning van 30.000 frs. Na dien tijd heeft hij een veelbewogen leven gehad. Tot lid der Conventie gekozen, behoorde hij tot de bergpartij; in 1793 viel hij bij het beleg van Maubeuge den Pruisen en Oostenrijkers in handen, en werd hij tot 1795 gevangen gehouden, toen hij werd uitgewisseld. Wegens zijne deelneming aan de samenzwering van Babeuf werd hij ter nood veroordeeld, maar liet Directoire liet hem ontsnappen en hij begaf zich naar Indië, waar hij tegen de Lngelschen vocht. Begenadigd keerde hij naar Frankrijk terug en werd hij onder het consulaat onderprefect van St.-Menehould. Hij overleed in 1824 te Macon.