is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Clermont aan, en dwarlen rond. Met welk doel? De driftige Drouet gaat in en uit in zijne luchtig golvende kamerjapon, en ziet rond met blikken, die de ergernis nog aanmerkelijk gescherpt heeft.

Daarentegen ziet men op de straat van datzelfde dorp kapitein Dandoins met een onverschillig gelaat, maar met een hart dat door prangende zorg verteerd wordt, rondslenteren! Want er vertoont zich maar geene berline van barones de Korff. De zon zinkt steeds dieper, het harte bonst boven alle beschrijving.

Bij den hemel! Daar komt in den rooden avondgloed de gele lijfgarde-koerier (1) aanrennen! Sta vast, Dandoins, met een ondoordringbaar, onverschillig gelaat, ofschoon de gele domkop het posthuis voorbijrijdt, onderzoek doet waar het te vinden is, en het geheele dorp van verrukking over zijn schoone liverei in rep en roer brengt. Langzaam voort waggelende met haar stapels lintdoozen, en de chais achteraan, rijdt de berline van de baronesse de Korff het dorp binnen; zoo ver is het ontzaglijke galjoen met zijne loodsboot gekomen. De bewoners van het dorp staan als altijd, wanneer een rijtuig voorbijkomt, hetgeen voor hen een hooge merkwaardigheid is, met open mond en oogen te kijken. De rondzwervende dragonders slaan, zoo schoon zijn de gele livereien, eerbiedig de hand aan den helm, en eene dame met een gypsy-hoed op beantwoordt dien groet met een eigenaardige bevalligheid. (2) Dandoins staat daar met over elkaar geslagen armen en zulk een onverschillig, minachtend garnizoensgelaat, als iemand slechts zetten kan, wiens hart dreigt te barsten. Zijne knevels minachtend opstrijkende, ziet hij zorgeloos in 't rond, maar houdt niettemin een oog op de groepen, die hem niet bevallen. Met zijne oogen geeft hij den gelen koerier een wenk om spoed te maken. De domme gele kan den wenk niet verstaan, en komt brommende bij hem, om hem met woorden te vragen. Het dorp ziet zulks.

Inmiddels heeft ook de postmeester Drouet niet stil gezeten, maar gaat in en uit in zijn luchtige kamerjapon en bespiedt menige zaak. Wanneer de vermogens van een mensch op den rechten tijd door ergernis gescherpt worden, kan zulks tot veel leiden. Lijkt de dame met dien breeden hoed, hoewel zij achter in het rijtuig gezeten is, niet op iemand die men reeds eenmaal, op het Piekenfeest of elders, gezien heeft? En die dikkop (grosse-tête) met den ronden hoed en de pruik op, die van tijd tot tijd het hoofd naar buiten steekt om naar achteren te zien, heeft hij niet de gelaatstrekken van — — ? Snel, mijnheer Guii.laume, schrijver bij het directoire, haal mij een nieuw assignaat! Drouet beziet de nieuwe assignaat nauwkeurig, vergelijkt het beeld op het papierengeld met liet dikke hoofd ginds in den ronden hoed, — bij den hemel! zou men niet zeggen dat het eene naar het andere gemaakt ware ? En dat marcheeren van troepen, dat rondslenteren en fluisteren, — het is zoo! (3)

Drouet, postmeester van dit dorp, vurige patriot, oud-dragonder van Condé, bedenk dus wat gij te doen hebt! En snel, want zie, de nieuwe berline is spoedig omgespannen, klapt met de zweep en rolt weg. (4) Drouet acht het niet raadzaam om terstond in de teugels te grijpen; hoe gemakkelijk zou Dandoins met zijn kling tusschen beide kunnen komen. Onze arme nationalen, van welke er geen hier is, hebben wel driehonderd geweren, maar geen kruit en lood; bovendien is men niet zeker van zijn zaak, slechts zedelijk overtuigd. Als een scherp oud-dragonder van Condé, sluipt hij stilletjes, terwijl Guillaume twee der vlugste paarden zadelt, naar het gemeentehuis, om hier een woord te fluisteren, en zet zich daarop met den schrijver Guillaume te paard en beiden rennen Oostwaarts, de nieuwe berline achterna, om te zien wat er gedaan kan worden.

(1) de Valory.

(2) Déclaration de la Gache. (In Choiseul, als boven.)

(3) In de Mémoire van M. de Bouillé, de jonge, wordt gezegd, dat de Koning aan Drouet uen naasten weg naar Varennes vroeg, waardoor hij nog te meer 's mans achterdocht opwekte.

4) Tegen acht uur des avonds. II ™