is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; ie;p?U^S"t L lV" e Uvaalfoudsten treden onder muziek en militaire staatsie met he goddelijke boek binnen, en de president en alle wetgevende senatoren leggen er

tZ.ïri? en.ZWeren fhtet-eenvolgens den eed, (1) te midden van toejuichingen, hartelijke ontboezemingen en hoerrahs. (2) Zoo beginnen zij hunne zittingen. Ongelukï e stervelingen. M ant nog denzelfden dag kan hunne deputatie van begroeting, die,

üekLlrtj T i doorZ,J"e Majesteit ontvangen werd, niet ontkennen, zich g t te gevoelen, en kan zij niet nalaten zich over die krenking te beklagen en daarop ziet zich ons toejuichend en zwerend eerste parlement reeds den volgenden dag

CSt , VergelJlDg T k°en besluit te »emen' hoe «*» van zijnen kant Zijne Majesteit uil ontvangen en hoe Zijne Majesteit niet meer ..Sire" genaamd zal worden

^ T ZU I;ehaSen mocht: ™ voorts den volgenden dag dit be¬

sluit, als te voorbarig en in een opgewondene stemming genomen, schoon daartoe geprovoceerd, te herroepen. (3) ° 5 '

Het is een opbruisend, goedgezind slag van senatoren, maar wat al te ontvlambaar uaar gedurig vonken vliegen! Hunne geschiedenis is eene reeks van opbruisingen en

TZ' tl® 1 °P%chte.^ensch hu» ««nl't te vervullen en de noodlottige onmogelijkheid om het te doen Verwijtingen, smaadredenen tegen s konings ministers, tegen werkeïj e en ingebeelde verraders, driftig woeden en tieren tegen tierende emigranten; schrik voor den Oostenrijkschen keizer, voor een -Oostenrijkse!! comité" (4) in «le Tuikrieën zene, kortom woede en bestendige schrik, overhaasting en twijfel en doffe verbijstei .• serhaastlng> ze?gen vvij, en toch had de constitutie voorzorg genomen te°-en

kan ,doTgaan'voordat ^ at ^

mten van acht dagen driemaal gelezen is — „of de vergadering moest vooraf beslissen dat er nooddrang [urgentie, is.' De vergadering blijft dan ook, met nauwgezette inachtneming der constitutie, nooit in gebreke zulks te doen ; overwegende dit, en overwegende

n' t" rT.r:1615, andm' besklit de vergadering alt«d y a tcroZ^lTnl

olkUS wat 'haaV T Ïrï nt°°dt\r^ is' staat ,iet haai' te besluiten, hoe dol

'•, f !'aar noïzakelf |°esclnjnt. Meer dan tweeduizend decreten, naar men berekent, binnen elf maanden! (o) De haast dor Constituante scheen groot, maar deze is c riemaal sneller. \Vant de tijd zelf gaat driemaal zoo snel, en meemoet gelijken tred

Z nnivl K Ongelukkige zevenhondei'd vijfenveertig, echt patriottisch, maarzoo ontvlambaar; aangevuurd zijnde, moeten zij noodzakelijk vuur spatten; een senaat

;s:zzzz tss-- ™id

dat rnen" slechts' wanneer men eenige maanden vooruit wil zien, aan dat tooneel

dat men den Baiser de Lamouretle noemt. De gevaren des lands zijn nu dreigend onberekenbaar geworden, en de nationale vergadering, de hope Fmnhrijk, is teeen zich zelve verdeeld. Daar verheft zich in den uitersten nood de zoetsprekênde ab" . . ilreite, de nieuwe bisschop van Lyon, wiensnaam l'amourette, het liefje, beteekent;

(1) "\ivre libre ou mnnrir "

(2) Moniteur, Séance du 4 October 1791.

hcrn(medce'te deel™ at'zij zTch na.ar ivn Ko?inS afgevaardigd, om

lakonieken tnon tot den Koning- «Sire de Wetgevend ' • dl?r commissie Ducastel zeide op

beteekent Heer- W ;c nfi aeze nreis nog wil Jn stand houden. Het woord «Sire"

^ord "Majesteit aanmat dk imc^m ^ ™ het ,U~lso1' dat niet meer bestaat. Wat het volk sprake is" ° ' ' ° n "iet meer »ebru,ken dan wanneer er van God en van het

volk sprake is.'

(4) Zie noot 2 op pag. 213.

(5) Montgaillard, III, I, 237.