is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuigen, dat de Fransche omwenteling zich niet door hun eerste krijgstrompetgeschal uiteen laat jagen, dat de Fransche omwenteling iets anders is, dan het onstuimig opbruisen van schreeuwers en zwetsers, dat bij het schitteren van ridderlijke zwaarden, op het gezicht van galgenstroppen, zich in de diepste holen zal verbergen.

Maar wie kent en waardeert, helaas, zich zeiven, en dat wat rondom hem is?

waartoe zou dan over 't geheel ook een physische strijd noodig zijn? Niet voor dat zij vaneen gekloofd zijn, zullen deze hoofden gelooven dat een sansculottische arm ook kracht heeft, maar zijn ze eenmaal gekloofd, dan komt het geloof te laat.

Zonder eenigen wrok tegen zijn armen dwalenden broeder te welker zijde ook, kan men beweren dat het uitwijken van den adel meer dan alle andere onheilen noodlottig op Frankrijk werkte. Had de adel slechts kunnen begrijpen en verstaan! la het begin \an 17<S9 was hij nog van zekeren glans en schrik omgeven; de brand

De Pf.lgrims van St. Jago di Compostella.

(De vreemde vorsten hebben de emigranten eene gelofte doen afleggen aan St. Jano di Comw steun voor het succes van hunne wapenen.)

1. \ iee-legaat van den Paus, dragende de bullen (De bullen zijn blazen vol wind.) 2 7. M

Allobroges of de koning der schoorsteenvegers (De koning van Sardinië, Victor Amadeus IIL) —*3. Karei, aeken van St. Jago di Compostella 'De graaf van Artois, jongste broeder van Lodewiik XVI )— 1' hen afgevaardigde uit bet kanton Bazel (Ook Zwitserland begunstigde de coalitie, i - 5 De vette danseres van het Noorden (Catharina II van Rusland.) - 6. De despoot van Berlijn .Friedrich \\nneini 11.) — 7. Kiquetti, in morgentenue (Mirabeau-tonneauj — S. De Apostolische vicaris — De man met de drie kronen (Keizer Leopold II.) — 10. Holienlohe. bet bevel voerende over liet legioen van Mirabeau, met den degen van den Paus. — 11. Kardinaal Ni-aud, dragende den aap van feixtus \ iDeze aap moeteden Paus zeiven voorstellen, omdat deze Paus Pius VI even oorlogzucht^ heette als Sixtus \ |158d—1590.) — 12. De voormalige Patroon der Luikenaren <De vorst-bisschop an Luik, die ,n conflict was met zijne stenden.) - 13. De schenker van den apostolische., zegen. 14 l)e hLarn, meldende do heldendaden der pelgrims. — 15. Cordon Grenadiers.

(Spotprent uit dien tijd.)

zijner kasteelen, dien maandenlange halsstarrigheid ontstoken had, ging na den 4den Augustus uit, en ware uit gebleven, had men over 't algemeen maar geweten wat men verdedigen en wat men als onhoudbaar had moeten laten varen. Nog was de adel een stapsgewijs afdalende hiërarchie van gezaghebbenden, of ten minste de geachte schijn eener zoodanige; hij vereenigde den koning met het gemeene volk, bracht