is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTU K.

De OjDtocht der Zwarte Broeken.

Maar is er in Frankrijk wel één denkend man, die onder zulke omstandigheden zich kan o\erreden, dat de constitutie vooruit zal gaan ? Brcnswijk roert zich reeds

ZJ't rra,T!niS, g0r! VOOLrWaarts trekken- Müet Frankrijk stil zitten, en in een ^ i de rechterhand aan de linker gebonden, totdat de Brunswijksche

a. Bartholomeus-nacht komt, totdat Frankrijk een tweede Polen geworden is en zijne Rechten 'san den Mensch in Pruisische galgen veranderen?

\\ aarlijk het is een vreeselijk oogenblik voor allen. Nationale dood, of wel bovennatuurlijke stuipachtige uitbarsting van nationaal leven, — het ontkluisteren juist van

.iLin kÏ " ' U1 Cn 'nrnfCh! Patri0Uen' wier stoutmoedigheid een grens heeft 11 p"»' • ^.anneer Z1J' ëellJk Barnave, terugtraden en huiselijk geluk te Grenoble ten atnotten, wier stoutmoedigheid geen grens kent, moeten in de duistere diepte nederdalen, en met een alles trotseerenden moed heil zoeken in samenzwering en een nieuwen opstand. Roland en de jonge Barbaroux hebben de kaart van Frankrijk voor zich uitgespreid, gelijk Barbaroux zegt »met tranen in de oogenzij overwegen welke rivieren welke bergketenen er gevonden worden; zij willen zich achter dezen'Loht>.sfrooni terugtrekken, deze steenlabynnthen van Auvergne verdedigen, een klein heilik toevluchtsoord voor de vrijheid bewaren, en ten minste in de laatste gracht sterven!

afa^i ei te schrijft zijn nadrukkelijken brief tegen de Jacobijnen aan de wetgevende vergadering, (1) maar deze nadrukkelijke brief zal liet ongeneeslijke niet genezen.

oorvvaarts dan, gij patriotten, wier stoutheid geene grenzen heeft! thans moet gij handelen o sterven! De sectiën van Parijs zijn in ernstige beraadslaging en zenden de

GrootUUVia f ? naai' ^ SüUe dC M(mège °m te verz°eken en aan te klagen Groot is haar toorn tegen het tyrannieke veto, het Oosten rij ksche comité en de verbonden

Ommerische konmgen. Wat baat het? De wetgevende vergadering hoort „deZ2 ok in onze har en, verleent ons de eer der zitting, ziet ons met zang en dans defileeren naar liet kamp der twintigduizend, het decreet tegen de priesters, beide door Zijne Majesteit verworpen zyn voor de wetgevende vergadering onmogelijk geworden. 'l)e vurige Is? akd zegt: „W ij willen gelijkheid hebben, al zouden wij er ook voor in het graf dalen "

a^HoL k Veronderstellenderwij'ze zijn strenge EzEcniEL-visioenen over het lot van anti-nationale koningen. Maar de vraag is: Zullen veronderstellende voorspellingen benevens zang endans, het veto vernietigen, of zal het veto, veilig in zijne Tuilerieèn onvernietigbaar blijven? Barbaroux wisclit zijne tranen af en schrijft aan het stedelijk

sZZmTurh^TFn d«h V'T ZeSh°nderd man zende> die ^eten te sterven, qui settent wow i) . (c) hn dat bevel gehoorzaamt men.

kaatsbaan'n7nlh« ^ 'T ï"1' ^ VerjaardaS van dien wereld beroemden eed van de kaatsbaan (.5) nabij. Zekere burgers, zegt men, zijn voornemens dien dag op het plein

voor de Tufr.ee,, een Mei- of vrijheidsboom te planten, wellicht ook bij de ver/adeï °

en den trfolijken Vertegenwoordiger te petitioneeren omtrent de [do's - met zSodaniec

Ü5!^ «! "S , ï0°r dimsliS « '"'voerbaar ,al honden AfZ SeCtlen ZIjn reeds he™geSaan, hebben gezongen en gedanst, maar hoe, indien zij

(1) Moniteur, Séance du IS Juin 1792.

(2i Barbakoux, pag. 40.

(3) 7.ie pag. 100, deel I.