is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdediging voor de balie der vergadering plaats vond, terwijl de Marseillanen zich op de uitspraak eener vrije jury beriepen, die nooit benoemd'werd. Wij vragen veeleer: wat zal het waarschijnlijke einde van al deze woeste verwarring zijn? Een einde moet er komen, en de tijd nadert al ras! Ue centraal-comités der verbondenen in de kerk der Jacobijnen, de sectiën op het stadhuis, de vereeniging van Carra, Camille en consorten in de Gouden Zon, allen zijn bedrijvig. Bedrijvig gelijk ondermaansche geesten; of men zegge: gelijk slijkgoden, in de donkere diepte werkende, tot alles gereed is.

Middelerwijl wordt de nationale vergadering gelijk een lek schip zonder roer, heen en weer geslingerd, terwijl gillende vrouwen en verbondenen met sabels in de hand \an de galerijen naar beneden schreeuwen, niet zonder ontzetting, — aldus afwachtende waar de golven des toevals haar aan strand zullen werpen, wel vermoedende, ja, op de linkerzijde wel wetende, welke onderaardsche uitbarsting zich ontlasten zal! Herhaalde malen wordt hier de petitie voor de afzetting des konings op het tapijt gebracht; de petitie van de Parijsche sectiën, (1) van patriottische provinciesteden, van Alenpon, Briangon, en de kooplieden op de jaarmarkt van Beaucaire. Doch wat spreken wij van deze? Op den 3den Augustus komen de maire Petion en het stedelijk bestuur openlijk met hunne sjerpen om, en verlangen de afzetting. (2; Alle patriotten wenschen en verwachten thans de afzetting. Alle Brissotisten wenschen haar, met den kleinen kroonprins tot koning en zich zeiven als iegenten over hem. Sommige verbondenen vragen de wetgevende vergadering nadrukkelijk: "Kunt gij ons redden of niet?" Zevenenveertig sectiën zijn het eens omtient de atzetting, slechts de sectie Filles Sf. Thomas geeft zich het voorkomen van weerstreving. Ja, de sectie Mauconseil verklaart dat de afzetting eigentlijk reeds gekomen is, dat zij voor zich van .-den huidigen dag aan (den 31slen Juli) den koning de gehoorzaamheid opzegt." Een stap dien men luide laakt, maar eenmaal even luide prijst, en de naam Mauconseil, of slechte raad, verandert van nu af in dien van Bonconseil, of goeden raad.

De president Danton in de sectie der Cordeliers doet nog iets anders: hij noodigt alle passieve burgers uit, om aan de werkzaamheden der sectie evenzeer als de actieve burgers deel te nemen, daar één gevaar allen bedreigt. Dat doet hij, hoewel beambte zijnde, — de in wolken gehulde Aflas van 't geheel. Zoo laat hij ook het donkere bataillon der Marseillanen een nieuw kwartier in zijne nabijheid, in het afgelegen Zuid Oosten betrekken. Daar verwelkomen hen de gladde Chaumette, de wreede Billaud, de ex-capucyner Chabot, Hugüenin met de stormklok in het hart. Daarom vraagt men steeds opnieuw: »0 wetgevers, kunt gij ons redden?" Arme wetgevers met hun lekke wetgeving, terwijl de vulkanische losbarsting onder hen voorbereid wordt. Op den Oden Augustus zal over de afzetting beraadslaagd worden; die ellendige Lafayettes zaak zal, zooals te verwachten is, wel den 8sten afgeloopen zijn.

il jle goedgunstige lezer eindelijk nog een blik werpen op het lever van Zondag den 5 ? Het was het laatste lever. (3) In langen tijd, '-nooit" zegt Bertrand be Mollev ille, was een lever zoo schitterend geweest, ten minste niet zoo druk bezocht. Een treurig voorgevoel stond op ieders gelaat te lezen. Bertrand's eigene oogen waren vol tranen. Immers aan gene zijde van het driekleurig lint op"het I ueillants-terras, beraadslaagt de wetgevende vergadering, defileeren de sectien en is, juist dezen Zondag, geheel Parijs in rep en roer, verlangt déchéance. (4) Hier echter

:l> Tot de afzetting hadden deze reeds besloten op 26 en 27 Juli.

(2. Ook verlangde Pétion, dat de vergadering een ministerie uit haar midden benoemde, dat verantwoordelijk was, totdat het vaderland niet meer in gevaar verkeerde en totdat eene nationale Conventie was samengeroepen.

'3) 7.ie noot 2 op pag 323, deel I.

4 ) Histoire parlementaire, XIV, 337—339.