is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan denken, welk eene beweging zulks teweegbracht onder »de dertigduizend royalisten, (1) hoe de samenzweerders, of zij die van samenzweringen beschuldigd werden, nog dieper in hunne schuilhoeken kropen, gelijk, bij voorbeeld, Bertrand de Molleville, vol verlangen naar Longwy uitziende en hopende dat het weder gunstig zal blijven. Of hoe men zich, gelijk Narbonxe, als lakei vermomt en als "famulus (huisknecht) van Dr. Bom.man" naar Engeland ontsnapt; hoe madame i>e Staël zich roert en als zuster in de literatuur Manuel en zelfs den klerk Tallien

George Jacques Dan ton.

smeekt, ten prooi aan nameloos verdriet! (2) De royalist Peltier, de pamfletschrijver, geeft een roerend verhaal (hoezeer wat sterk gekleurd) van de verschrikkingen van dien nacht. Van vijf uur in den namiddag is de groote stad eensklaps in stilzwijgen verzonken, men hoort slechts het roffelen der trommen, het trappelen van marcheerende voeten, en nu en dan het vreeselijk donderen togen deze of gene deur, wanneer een driekleur-commissaris met zijn blauwe gardes toegang verlangt. Alle straten, zegt

(1) Zie pag. 10.

(2) De Stakl, Considérations sur la révolution, II, 67—81. III

3