is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar allen voorwaarts drongen, belemmerde de een den ander. Onze geleider hield onverwachts voor een fraai huis op de markt inet het rijtuig stil, wij traden binnen, en de lieer en vrouw des huizes begroetten ons op een eerbiedigen afstand. De behendige

Lisihi \ had, zonder dat wij het wisten, gezegd, dat ik de broeder van den koning van Pruisen was!

-'Nu echter konden wij, uit de lage vensters de geheelo markt overziende, onmiddellijk de grenzenlooze verwarring als liet ware met de handen tasten. Alle soorten van voetgangers, soldaten in uniform, maraudeurs, uitgeputte, gezonde, maar treurige burgers, vrouwen en kinderen slootten en kneusden elkaar tusschen allerlei soort van voertuigen; tros- en bagagewagens, rijtuigen \an een, twee en meer paarden, honderderlei eigene en in beslag genomen spannen, belemmerden elkaar rechts en links door uitwijken ol aanstooten. Ook hoornvee trok mede voort, waarschijnlijk in beslaggenomen kudden.

fKHrGTOOIlT VAN' DEN DUITSCIIEN KEI/EU EN VAN DEN KnMMi VAN pRVISEN.

iSpotprent uil dien tijd.

Ruiters zag men weinig, maar in 't oogloopend waren de elegante rijtuigen der emigran ten, veelkleurig verlakt, verguld en verzilverd, zeker van do Leste werklui. (1)

'•De grootste nood ontstond echter daar, waar de groote menigte, die de markt vulde een wel is waar rechte en goed gebouwde, maar betrekkelijk veel te nauwe straat moes inslaan. Ik heb in mijn leven niets dergelijks gezien, doch men zou dien aanblik we kunnen vergelijken met eene rivier, die zoo even weiden en beemden overstroomd heef en zich nu weer door den nauwen boog eener brug heenwringen, en in de beperkte bed ding voortvloeien moet. In de lange straat, die wij uit de vensters konden overzien zwol onophoudelijk de zonderlingste golf, een hooge reiskoets voor twee personen verhie; zich boven den vloed. Zij deed ons aan de schoone Fransche vrouwen denken; zij waren

(1) Gokthiï, 11ek.ma.nn uml Dorothea (Buch Kalliopc.