is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Gallisch opbruisend temperament, niet alleen vervuld met hoop op het onuitsprekelijke, op algemeene broederschap en een gouden eeuw, maar ook met vrees voor het onuitsprekelijke, voor het Cimmerische Europa, dat rondom hen is! Het is een vraagstuk zoo als er slechts weinige gevonden worden. Inderdaad, zoo de mensch ge ij de wijsgeeren pochen, slechts eenigermate voor en achter zich zap, wat zou er kan men wel vragen, in vele gevallen van hem worden? Wat zou er'in dat „«.J

Mabie Jean Hérailt de Séchelles.

van de zevenhonderd en negenenveertig mannen worden ? Indien de Conventie duidelijk

da"r de W*? ktc ''T "iet V:ln duur ziin en ko» !llleen tijdelijke verdedigers hebben

Ss'hen^oesÏmen "fch^T lel?06 T* '"aar "ict alUJd weten re indelen en te heet hen! Girondijnen Xil w • , P, kla?en beunen, »>« men deze tweede revolutie goedkeurde De ar.n.rr f'et en k,wamen daardoor in «ene geheel valsche positie, zij verloren den bii deJitJemendeS"?"v del\ democraten te verwerven. .Met déze woorden bethrifft

ventie. J d<?r F''anSche revolutie' Mi«net' den toestand van de Girondijnen der Con

besteDregeering"toe 'éfdat zii° h'^t "lct .volk' do ,,ito»"ste democratie scheen hem de

banSlitS'lde ;i" V in 5 detogste

behoorden, vormden de' vlak» fTpiaSo?K t0tde °ir°nde ^ ***