is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deuren van de (Conventie zijn versperd door tierende volksdrommen; welsprekende hommes <1 etat worden op weg naar de vergadering gestooten, mishandeld; Marat spreekt er een in zulk een doodsgevaar aan en zegt: «Gij zijt ook een van hen."

anneer Roland verlof vraagt om Parijs te mogen verlaten, gaat men tot de orde van den dag over. \\ at haat het? De substituut Hébert, de apostel Varlet moeten weer op vrije voeten gesteld worden, en worden met een krans van eikenloof gekroond. De commissie der twaalf wordt ontbonden in een Conventie, waar tierende sectiën den haas spelen, voorts daags daarna weer hersteld in een Conventie, waar de Girondijnen zich weer bijeengeschaard hebben. De donkere chaos of dé zee van verwarring worstelt en streeft, met alle elementen, eenige nieuwe schepping te gemoet. ™ 5

NEGENDE HOOFDSTUK.

De val der Girondijnen.

Diensvolgens komt er op Vrijdag den 31ste" Mei 1793 een der vreemdste tooneelen aan het zomerzonnelicht. De maire Pache, dien men, wegens zichtbare gisting van Parijs, ontboden heeft, komt met de municipaliteit in de Conventie en geeft de zonderlingste berichten.

Hoe er in de morgenschemering van dien dag, toen er voor het algemeene welzijn permanente zitting op het stadhuis gehouden werd, even als op den 10den Augustus, zesennegentig vreemde personen binnentraden en verklaarden, dat zij in opstand en gevolmachtigde commissarissen van de 48 sectiën waren,' van de sectiën of leden van liet souvereine volk, die allen ook in opstand waren, en voorts, dat men, in naam van gezegd souverein volk, van zijn ambt ontslagen was. Hoe men zicli daarop van zijne sjerpen ontdaan en zich in de aangrenzende zaal der \ rijheid verwijderd had. Hoe men na verloop van eenige minuten teruggeroepen en weer aangesteld werd, daar het den souverein behaagd had, ons verder zijn vertrouwen waardig te keuren. En dus is men, na een nieuwen eed afgelegd te hebben, eensklaps in een insurrectionnair bestuur herschapen, terwijl een vreemd comité van zesennegentig leden naast ons zitting houdt, en een burger Henriot. (1) iemand, dien zekere lieden van Septembrisme beschuldigen, is tot generalissimus der nationale garde benoemd, en sedert zes uren luiden de klokken en roffelen de trommen: — wat begeert nu de hooge Conventie dat wij onder zulke omstandigheden doen zullen? (2)

Ja, dat is de vraag! «Men ontbinde het insurrectionnaire bestuur," roepen sommigen met heftigheid. Vergnjaud wil ten minste «dat de nationale vertegen-

herini! ^ ra.'">.0's (1'61—1794) was te Nanterre uit boerenouders geboren. Na velerlei ont-

werken. if vieTmet Sbespièrre. "" ^ h°°gte van bevplhebb«r ** nationale garde op te

Den (%«?»éb£$Ae !-,KC0nV?nti0n SarijS IV' 18'-228. Moniteur, No. 125-154. An I".

"pstarid verklanrd dp'n n]p° g6DS " Van 'let kiezerscollege, commissarissen der clubs in

Henrot V ' .^meenen raad der gemeente gecasseerd en de leden dadelijk weder aangesteld,

Hennot benoemd tot beve hebber der gewapende macht en bepaald, dat de sansculotten dagelijks 40 sous zouden ontvangen, zoolang zij onder de wapens waren - 'JK 4U