is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bederven (1) De tiende Augustus, de onsterflijke verjaardag, bijna nog grooter dan de Julidag der Bastille, is de bepaalde dag. (2)

De schilder David heeft niet stilgezeten. Dank zij David en het Fransche genie, op

dien dag komt er eene tooneelphantasmagorie zonder weerga aan het daglicht, waarvan

de geschiedenis, overladen als ze is met werkelijke phantasmagorieën, slechts weinig zal zeggen. ö

In de eerste plaats ontwaart de geschiedenis met voldoening op de puinhoopen der Bastille een standbeeld der Natuur, reusachtig groot, water uit de beide mammelles stortende. Geen droom, maar een feit is dit, handtastelijk zichtbaar. Daar borrelt zij de groote Natuur, donker, voor het aanbreken van den dag. Nauwelijks echter verrijst

Het Staxdheeld der Natuur.

de zon aan de oostelijke kimmen, of er komen tallooze drommen, geordend en ongeordend, er komen departements-afgevaardigden, het moedergenootschap komt met zijne (oenteren, de Nationale Conventie komt, door den schoonen Hérault geleid, onder een zacht ruischende blaasmuziek. En ziet, met de eerste stralen der opgaande zon, die de heuvelen en sclioorsteentoppen vergulden, bevindt Hérault zich aan de voeten der groote latuur (zij is louter Parijsch gips); met een ijzeren beker schept Hérault liet uit de heilige borsten opborrelende water, drinkt er van met welsprekend heidensch gebed, dat begnit ,o natuur!" en al de departements-afgevaardigden drinken, ieder met een'toepasselijke of profetische spreuk als hij best kan voortbrengen, onder het schallen der

(1) Deux amis, XI, 73.

0p V02rste' .v,an Barrère had de Conventie reeds 27 Juni besloten, dat elke primaire ver-

Lr™n?, ,?'Tfv ^ 1J CCr P^es-verbaal zou '"zenden van de aanneming der constitutie en een )ur0ei zou ahaardigen om dit proces-verbaal over te brengen.