is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

the articles) kunnen vergelijken, zonder wier voordracht en gegeven teeken het zoogenaamde parlement geene wet voorstellen, geen besluit uitvaardigen kon? Robespierre zelf, wiens woorden eene wet zijn, opent zijne onomkoopbare lippen het meest in de zaal der Jacobijnen. De kleine raad van het Salut public, de groote raad van de Süreté générale, alle werkzame partijen komen hier hunne zaak bepleiten, om vooraf te bepalen, wat later ter beslissing gebracht zal worden. En wanneer zich nu eens de vraag opdeed welke van de beide Kamers, de Conventie Of de Heeren der artikelen, de machtigste is? Gelukkig gaan zij thans nog hand in hand.

at de Nationale Conventie betreft, dit is inderdaad een zeer bedaard lichaam geworden. Het oude vuur is thans verdoofd, de drieënzeventig (1) zitten achter slot en grendel, de eenmaal zoo luidruchtige vrienden der Girondijnen zijn allen in zwijgen verzonken en worden thans spottenderwijs moeras-kikvorschen (crapauds de marais) genoemd! Er komen adressen, revolutionnaire kerkroof, deputatiën met proza of verzen; de Conventie ontvangt alles. Buiten dat heeft de Conventie hoofdzakelijk slechts één ding te doen: te hooren wat het Salut public voorstelt en ja te zeggen.

Bazire, die door (..habot gevolgd werd, verklaarde op zekeren morgen met onstuimigheid, dat dat niet de handelwijze van eene vrije vergadering was. »Er moest eene oppositie zijn, een C-öté droit,' riep Chabot uit, »wanneer niemand anders die vormen wil, zal ik het doen. Men zegt mij dat gij allen op uwe beurt geguillotineerd zult worden, eerst gij en Bazire, daarna Danton en Robkspierre zelf."(2) Zoo sprak de ex-capucijn met luider stem; de volgende week smachtten hij en Bazire in de Abbaijc, op reis, mag men vreezen, naar Tinvili.e en de bijl, en het «men zegt mij schijnt waar te worden! Bazire's bloed was door de revolutiekoorts, door koffie en krampachtige droomen geheel ontstoken. (3) Hoe gelukkig was il.iaientegen Chabot met zijne rijke Joodsche-Oostcnrijksche vrouw, liet voormalige I' raulein Frey! Maar hij kwijnt nu in de gevangenis en zijne beide JoodscheOostenrijksclie zwagers, de bankiers Frey, met hem, hun lot afwachtende. (4) De Conventie bohai ti^c dus die waarschuwing, en kenne haar plicht! Dat de geheele Conventie, allen als één man, de handen aan 't werk sla, niét met uitbarstingen van parlementaire welsprekendheid, maar op eene geheel andere, nuttiger wijze !

Commissarissen van de Conventie, of, gelijk men ze noemt, "vertegenwoordigers op zending," vliegen als de bode Mercurics naar alle einden van liet "rijk, brengen overal bevelen heen. In hunnen ronden hoed met driekleurigen pluim, met golvenden d i iek.eurigen taf, in hunne nauwsluitende frak met driekleurigen sjerp, zwaard en groote laarzen, zijn deze mannen machtiger dan koning of keizer. Wien zij ontmoeten, dien zeggen zij: doe het, en hij moet het doen; de goederen van allen staan te hunner beschikking, want Frankrijk is ééne ontzaglijke stad in staat van beleg. Zij leggen oorlogslasten, gedwongen leeningen op, zij hebben macht over leven en dood. St. Just en Lebas (5) bevelen de rijke klassen van Straatsburg, om «hunne schoenen uit te trekken' en ze naar de legers te zenden, waar niet

'li Zie pag. 186.

2) Débats du 10 Novembre 1793.

3 Dictionnaire des hommes marquants, I. 115.

4) Dit huwelijk met juffrouw Frey, evenals zijn weelderig leven, vormden ook een van de punten van beschuldiging tegen Chabot. Men verweet hem, dat hij eene andere vrouw, die hem een kind geschonken had, ter wille van deze rijke Oostenrijksche verlaten had. In de zitting van IS December bracht Amar rapport uit over Chabot c. s. die beschuldigd werden van te behooren tot de «faction de I étranger.

(8 Philippe Franjois Joseph Lebas (1765—1794) was geboren te Frevent in Pas'de Calais, en van ' . uitbreken der revolutie af een groot voorstander daarvan. Hij behoorde niet St-Just tot de intiemste vrienden van Robeipierre, in wiens val hij werd medegesleept,; 'hy doodde zich met een pistoolschot.